verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
26 februari 2017 notulen-verslagen

Verslag VBV-bijeenkomst in Tel Aviv op 12-02-2017

VBV-bijeenkomst Tel Aviv op 12 februari 2017
ruimte ter beschikking gesteld door de Stichting Elah

Na iedereen welkom te hebben geheten en na een korte inleiding wordt vrijwel meteen het gespreksthema met vraag aan de orde gesteld door van Sara; zij noemt specifiek de Coselgroep en onderbouwt dat met wat L. de Jong daar destijds over heeft geschreven.
Zij meent dat de wezen van in WO-II vermoorde ouders nooit echt werden gecompenseerd. Zij voert aan dat dit redelijkerwijs wel had gemoeten. Punten welke daarbij van belang zijn:

1) Een vrij groot aantal van deze gedeporteerde volwassenen werd als slaaf ingezet bij het arbeidsproces t.b.v. de Nazi’s; zij waren feitelijk de uitzendkrachten van de SS.

2) De door de bedrijven betaalde vergoeding voor hun arbeid werd niet door hen zelf ontvangen maar is ten goede gekomen aan de Nazi’s en/of hun SS;

3) Mogelijk werd door de bedrijven waarvoor zij werkten zelfs premie aan de toenmalige overheid afgedragen.

Men onderkent dat er in het begin van deze eeuw wel slavenarbeidgelden werden uitbetaald aan holocaustoverlevenden uit de kampen maar dat er nooit een regeling werd getroffen om erfgenamen van niet-overlevenden hierin te betrekken. Zo’n regeling zou enigszins vergelijkbaar kunnen zijn met de uitkeringen van het retroactieve gettopensioen aan erfgenamen. Flory meldt dat er vermoedelijk in de eerste helft van dit jaar weer een overleg zal zijn met het Duitse Ministerie van Financiën in Bonn waarbij dit punt zou kunnen worden aangekaart; daarnaast lijkt het zinvol om de specialisten op dit gebied, advocatenkantoor Weber, hierover om advies en/of begeleiding te vragen. 

Van vereniging naar stichting?
Voorts komt een mogelijke overgang van verenigingsvorm naar stichtingsvorm van het VBV aan de orde. Redenen en overwegingen voor een dergelijke toch ingrijpende wijziging:
1) Alle belangrijke zaken en taken m.b.t. de 1ste generatie zijn afgehandeld en successen zijn niet meer te behalen voor deze doelgroep.
2) De doelgroep van de 1ste generatie heeft inmiddels een hoge leeftijd, dunt sterk uit en heeft steeds grotere problemen om de vergaderingen te bezoeken.
3) Er moet worden voorkomen dat er geen quorum meer is tijdens een vergadering en het voorstel is om de stap naar stichting definitief te maken als het ledental tot beneden de 400 is gezakt.
4) Langdurig is vrijwel zonder succes gezocht in de groep van 55-60-jarigen naar nieuwe bestuursleden; het huidige VBV-bestuur telt drie leden van boven en ruim tot ver boven de 80 jaren en twee ruim boven de 70 jaren.
5) Een steeds groter aantal leden mist door de hoge leeftijd vaak de aansluiting naar de nieuwe tijd onder meer met internet en bijbehorende emolumenten zoals het internet bankieren; hierdoor wordt voor sommigen zelfs het betalen van contributie te lastig of onmogelijk.
6) Een stichting kent geen leden, is dan alleen afhankelijk van donateurs; ook ledenvergaderingen ontbreken maar de mogelijkheid tot het organiseren van bijeenkomsten blijft indien daar behoefte aan is.
7) Wel dient, zoals nu wordt geoordeeld, de organisatie voort te bestaan t.b.v. van de 2de generatie; ter ondersteuning en de zich nu aftekenende noden.
8) Voor die problematiek van 7) is geen gehoor bij de Claims Conference noch de MAROR die over voldoende liggende gelden lijken te beschikken; ook in Israel blijken besturen van organisaties niets te doen/willen met liggende gelden waarover zij kunnen beschikken.

Geen van de aanwezigen heeft overigens problemen met een dergelijke overgang naar een stichting en een aantal hierboven genoemde punten wordt ook vergeleken met de situatie in Israel. In het bijzonder de problematiek welke zich voordoet bij de 2de generatie.

Tweede generatie
Hiermee komt men aan het thema van de kortgeleden opgerichte stichting Barth; Flory legt uit wat deze stichting Barth behelst en wat dr. Jacques Barth wil bereiken met zijn onderzoek. Aangegeven wordt hoe eerst kon worden vastgesteld aan de hand van statistische gegevens dat er bij de 2de generatie afwijkingen zijn op het gebied van voedings- en eetpatronen zoals boulimia en anorexia en dat bij meer dan gemiddeld vroegtijdig onder meer hart-/vaatlijden en diabetes ontstaan.
Het stresshormoon en het beheersen daarvan komen ter sprake alsmede het ontstaan van defecten in genetische structuren. Een doel van Barth is om te onderzoeken of deze genetische defecten kunnen worden gerepareerd al dan niet met hulp van farmaceutische middelen.
Een deel van de hierboven genoemde problemen worden herkend bij de 2de generatie in Israël. Ook relatieproblemen worden apart genoemd.

Overige zaken en taken van VBV
Een aantal problemen op maatschappelijk gebied van de doelgroep komt op het bordje van het VBV. Deels omdat de doelgroep buiten Amsterdam niet of niet meer voldoende wordt bediend en deels omdat de organisatie bij wie dit thuis hoort, het zelfs binnen Amsterdam af laat weten. Wel schijnt de thuiszorg nog behoorlijk te functioneren. Voorts vertelt Flory dat zij JMW tijdens een vergadering heeft geadviseerd om met een als kantoor ingerichte camper of caravan op gezette tijden in het land gelegenheid te bieden om mensen ter plaatse te helpen met adviezen en/of begeleiding. Een systeem dat ook door andere organisaties wordt gehanteerd en waarbij de doelgroep aan haar trekken kan komen. Er wordt opgemerkt dat de stroming van chabat in Nederland wel veel doet voor haar leden; Almere wordt daarbij als voorbeeld gegeven.

In dit kader van de 2de generatie wordt nog melding gemaakt van het project van Joosje Asser. Zij heeft het plan om een documentaire over de 2de generatie te maken waarbij zowel ouders als kinderen worden geïnterviewd met dezelfde vragen maar niet in elkaars bijzijn. Die vragen zullen nog zorgvuldig moeten worden geformuleerd evenals de vorm waarin deze documentaire moet worden gegoten.

Flory wijst verder nog op een eerdere documentaire van Joosje, deze film betreft Joosje zelf, haar zuster Hella (echtgenote van Freek de Jonge), haar vader Eli Asser (tekstschrijver) en haar inmiddels overleden moeder. Hoofdthema is de verstoorde relatie tussen deze mensen en de oorzaken daarvan. Men is zeer geïnteresseerd en meent dat deze documentaire mogelijk zou kunnen worden vertoond tijdens een filmsessie van en door stichting Elah.

Thema’s waarover nog werd gesproken
>Wezenproces versus JMW en de behandeling van wezen door Le Ezrath Ha Jeled alsmede de daarbij in het geding zijnde financiën, de rol van notarissen destijds van wezen en accountancy en de verloren/vernietigde archieven en de vernietiging van financiële gegevens uit de dossiers van deze groep wezen.
>Voorgenomen verhuizing van JMW en alles wat daar aan vastzit zoals verkoop pand, huur nieuwe locatie, verhuizing en inrichting van nieuw onderkomen.
> De vele stichtingen welke ressorteren onder de vlag van JMW en ingeschreven staan op hetzelfde adres. JMW heeft het vruchtgebruik daarvan maar verdere financiële gegevens zijn niet beschikbaar.
>Vele eigendommen aan onroerend goed blijken niet meer in handen te zijn van oorspronkelijke organisaties (onder meer Sinai) maar blijken nu in handen van Cordaan.
>Beth Juliana/Beth Joles: gemeld wordt dat men, indien men zeker wil zijn dat opname door de SVB/WUV wordt betaald, men daar ‘lopend’ in moet. Dit houdt in dat indien men door calamiteiten moet worden opgenomen er geen kosten zullen worden vergoed door SVB/WUV.  Ook indien men is ingeschreven maar nog niet is geplaatst en door ongeval en/of ziekte moet worden opgenomen, schijnt het recht op deze vergoedingen te vervallen.
>Antisemitisme in Europa en Nederland in het bijzonder in de breedste zin van het woord.
>Aan de orde komen verder nog contacten met de ambassade inzake WUV-zaken en paspoorten. Het blijkt dat men doorgaans rechtstreeks wordt doorverbonden met Nederland. Aangezien men daar onvoldoende tot niet op de hoogte is van de specifieke problematiek wordt geadviseerd om Ivriet te spreken. In dat geval wordt men niet rechtstreeks met NL verbonden en heeft men grotere kans om de juiste mensen aan de lijn te krijgen.
>Riek Levi meldt nog een probleem: het al sedert eind vorige eeuw jaarlijks opnieuw moeten aanvragen van dezelfde vergoedingen. Zij heeft daarover een brief aan de SVB geschreven en het antwoord daarop zal uitsluitsel geven of hieraan een mouw is te passen.
(NB redactie: Flory bleek in 2014 aandacht te hebben besteed aan dit probleem en heeft daarover een brief van de SVB doorgestuurd)

De bijzonder geanimeerde bijeenkomst met een buitengewoon interessante discussie en wederzijdse informatie wordt rond 13.30 uur gesloten.

Verslag Eddy Neter