verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
15 september 2015 artikel-2-uitkeringen belastingen

Einde onterechte premieheffing Artikel-2-fonds lijkt nabij.

Werpen inspanningen VBV inzake Artikel 2 vruchten af?

Sinds 2007 voert het VBV actie om de uitkeringen Artikel 2 -welke als smartengeld moeten worden gezien- buiten het fiscale traject te houden. Daar is veel over gepubliceerd; zie de tags op deze site ‘Artikel 2 Duitsland‘ en ‘Belasting‘.
In 2013 kreeg het VBV daarbij onverwachte hulp van Natasha Konings die destijds medewerker was bij Deloitte Amsterdam en later ook van leden van 
Tweede Kamer.

Op 4 februari 2012 stuurde het VBV aan de toenmalige Staatssecretaris van Financiën een verzoek om Artikel 2 uit het fiscale circuit te houden. Als reden voerde het VBV onder meer aan dat deze smartengelden worden uitgekeerd aan overlevende vervolgden van het Naziregime volgens door Duitsland gestelde criteria.
Alhoewel vrijgesteld van inkomstenbelasting vielen deze uitkeringen toch ten prooi aan premieheffingen volksverzekeringen waardoor veelal ook toeslagen en subsidies kwamen te vervallen en waardoor de totale uitkering uiteindelijk verdween in de staatskas. Voor het VBV-bestuur reden om de Belangenbehartiging in deze, uitermate serieus te nemen.
Zoals op deze website is te lezen, werd veelvuldig gecorrespondeerd met de overheid en leden van de Tweede Kamer. Ook spande een van de VBV-leden in maart 2012 in het bijzijn van het VBV een rechtszaak aan voor het gerechtshof in Arnhem en ging zelfs door tot in cassatie.
Op geweldige wijze werd daarna het VBV bijgestaan door Deloitte met een fiscaaltechnische brief aan de Minister van Financiën waarin tevens een ‘koninklijke ontsnappingsroute’ werd aangegeven. Het heden ontvangen bericht hierover:

Het is nu nog een wetsvoorstel “Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds” en wij moeten nog afwachten hoe e.e.a. in de definitieve wet er uit gaat zien. Ik heb het wetsvoorstel doorgelezen (was ook blij dat mijn stelling dat deze uitkering gelijk is te stellen met de Rietkerk-uitkering ook geholpen heeft) en ik verwacht dan dat de hele uitkering zal worden gedefiscaliseerd (dus ook buiten de premieheffingen volksverzekeringen zal vallen).
Als de wet wordt aangenomen dan zou deze uitkering zeker vanaf het jaar 2016 niet opgegeven behoeven te worden. Voor de jaren daarvoor wel (het staat vooralsnog in het wetsvoorstel dat de terugwerkende kracht is tot en met 1 januari 2016 is). Dus ik zou dan nog afwachten met de advisering tot het moment dat de wet echt in werking treedt.

In juni 2014 maakte ook Joop Gobes melding van dit probleem bij het tv-programma ‘Nieuwsuur’. Interviews van hem en voorzitter Flory Neter werden uitgezonden in juni 2014. Vervolgens leek er toch enige schot in te komen via contacten met de politiek waarbij bleek dat een Kamermeerderheid af wilde van het fiscaliseren van artikel 2. De Landsadvocaat werd daarom verzocht om naar een oplossing te zoeken en mogelijk een wetsontwerp voor te bereiden.

Vandaag, Prinsjesdag 2015, werd bekend gemaakt dat uiteindelijk al het werk lijkt te worden beloond. Alhoewel de originele tekst nogal cryptisch is, gaan wij ervan uit dat binnenkort een Artikel-2-uitkering niet alleen vrij is van inkomstenbelasting maar ook vrij zal zijn van premieheffingen volksverzekringen.
Hieronder de officiële tekst uit de Financiële begroting 2015

“Artikel 2-fonds
Het kabinet gaat uitkeringen uit het artikel 2-fonds vrijstellen van belastingen. Het artikel 2-fonds is een compensatieregeling voor Joodse oorlogsslachtoffers. Het gaat om 2500 mensen die een uitkering van € 320 per maand ontvangen.
De uitkeringen behoren  tot het inkomen in box 1. Dat heeft fiscale gevolgen en mogelijk ook effect op het recht op toeslagen. Deze vrijstelling was al lange tijd een breed gedragen wens van de politiek. Maar bleek vanuit juridische oogpunt niet zo eenvoudig. Het kabinet hakt nu de knoop door. Ook omdat het gaat om een groep uitkeringsgerechtigden van hoge leeftijd.”

Hieronder in pdf de tekst van het wetsvoorstel waarvan wordt verwacht dat deze begin 2016  in werking kan treden.