verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
26 mei 2019 notulen-verslagen

Verslag bijeenkomst Stichting VBV op 28 april 2019 in Casa 400 te Amsterdam

VERSLAG donateursbijeenkomst Stichting VBV
op 28-04-2019

De voorzitter (VZ) van Stichting VBV, Flory Neter opent rond 11 uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Het welkomstwoord wordt separaat gepubliceerd.
Bestuurslid Wil Groen kan wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn.
1.     Verslag vorige vergadering
Geen op- en aanmerkingen. De notulen van de vergadering van ALV van 2018 worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
2.     Verslag financieel boekhoudburo Westfriesland
Arian Blokdijk van BWF meldt dat hij en medewerkster Jessica verheugd zijn om bij de stichting op administratief gebied betrokken te zijn. De financiën zien er rooskleurig uit, we staan €8000 in de plus. De nieuwe stichtingsvorm ziet er goed uit. We kunnen weer een tijd vooruit.
3.     Verslag Kascontrole Commissie
David Hersch kan niet deelnemen aan de KCC. Erna Houtkooper is bereid om samen met Arthur Roselaar wederom in de KCC zitting te nemen.
Arthur: na grondige controle en goed beantwoorde vragen kunnen we concluderen dat het een uitstekend financieel verslag is geworden. Er is nog steeds ruimte voor donaties. Spreekt de hoop uit dat het verslag volgend jaar door extra giften er nog beter uitziet. De donatiekaarten liggen bij de ingang.
4.     Introductie nieuwe Stichtingsvoorzitter
Flory stelt met veel plezier Robert Berendsen voor als nieuwe voorzitter van de stichting.
De kersverse VZ neemt het woord; ook deze voordracht wordt separaat gepubliceerd.
VZ dankt Flory die maar liefst 26 jaar als voorzitter van de VBV meer dan uitstekend werk heeft verricht. Dit wordt onderstreept met een mooi boeket bloemen en een hartelijk applaus van de aanwezigen.
5.     Onderwerpen middaggesprek
Na de lunch zullen twee rondetafelgesprekken plaatsvinden. De bedoeling is per tafel minimaal één 1e generatie deelnemer aangevuld met 2e en 3e generatie deelnemers. De bedoeling is dat 1e generatie met de 2e en 3e in gesprek gaan. Vervolgens zal geprobeerd worden om een inventarisatie te maken naar de wens om ook materiële genoegdoening voor de naoorlogse generatie te bereiken en in welke vorm.
Flory: heet Avraham Roet woonachtig in Israël en aanwezig bij de bijeenkomst een speciaal welkom.
En dan, Herman Boekdrukker, wie kent hem nog? Hij was degene die Flory in het begin van haar voorzitterschap de voorzittershamer gaf. Nu overhandigt Flory deze op haar beurt aan de nieuwe voorzitter.
6.     Lopende zaken
– Het is gelukt om Artikel 2 en het Gettopensioen gedefiscaliseerd te krijgen zijn. Het Ministerie van Financiën heeft een speciaal telefoonnummer beschikbaar gesteld dat gebruikt kan worden voor informatie over deze fiscaliteit.
– Overleg met de Nederlandse Spoorwegen (NS) over genoegdoening voor door hen vervoerde Joodse mannen, vrouwen en kinderen tijdens WO2. Vastgesteld wordt dat de NS  helaas momenteel op geen enkele wijze beweegt.
Flory: op de website is een stuk geplaatst dat geschreven is door Yaëla Cohen-Kool, met betrekking tot de implicaties bij de tweede generatie naoorlogse slachtoffers als gevolg van het verraad door de Nederlandse bevolking en de NS.
7.     Rondvraag
Wiet Gans: Job Cohen, voorzitter van de speciale NS onderzoekscommissie vertraagt de resultaten.
VZ: de NS houdt inderdaad de boot nu af. Als belangrijke belangenbehartiger zouden wij niet buitengesloten moeten worden. Overigens hebben we onze stem duidelijk laten horen.
Avraham Roet:
* Heeft 23 jaar heel plezierig samengewerkt met Flory. Voor hem was haar grootste wapenfeit de kwestie van de Maror-gelden. Het ging over de hoogte van uitbetaalde gelden dat heeft geresulteerd in 80% als norm. Dit percentage wordt nu wereldwijd als norm gehanteerd.
* Nederlandse roofkunst: deze week bijeenkomst bij Ministerie van OCW bijgewoond. Daaruit blijkt dat 50% van de kunst die zich in Nederland bevindt, geen erven (bekend) zijn. Dit erfgoed blijft dus in handen van de Nederlandse staat en/of musea, zonder enkele tegenwaarde. Maar het gaat wel over circa 2 miljard euro. Niemand weet hoe daar mee om te gaan. Het VBV is hierin een van de belangrijkste partijen die zich bemoeit met de holocaust- overlevenden en heeft hierin wel degelijk een stem.
* De resultaten uit de laatste NS brief zijn onmogelijk. Het verdere verloop is moeilijk te voorspellen. De door de NS ingestelde commissie gedraagt zich alsof ze alles beter weet. Helaas kan geen enkele belangengroepering iets inbrengen, niet mondeling, niet schriftelijk. Op hun website wordt niets vermeld. Triest omdat na onderzoek van de wrede en onmenselijke kindertransporten is gebleken, dat deze transporten nooit hadden kunnen plaatsvinden zonder de medewerking van de NS. Benadrukt het belang hierbij van actieve rol van de stichting.
Flory: Het is pijnlijk te zien dat de NS zich gedraagt zoals ze zich gedraagt. We doen momenteel uitgebreid onderzoek naar de verdwenen diamanten vanuit Nederland. Als je speurt in de archieven tref je nog wel eens interessante bijvangst aan. De NS blijkt in 1945 aan 12 foute rijksduitsers een pensioen te hebben uitbetaald van € 120 euro per maand. Het gaat hier om Duitsers die al waren teruggekeerd naar Duitsland, maar de NS heeft ze wel uitbetaald.
Niet bekend is hoeveel Joden in dienst waren van de NS. Aan de nabestaanden echter is nooit enige genoegdoening gedaan. Flory heeft dit zwart op wit.
Wiet Gans: weet dat sommige Nederlandse musea wel moeite hebben met de roofkunst en bereid zijn onderzoek te doen. Zonodig stelt hij graag zijn kennis beschikbaar.
Ro Wertheimer: zij heeft een brief gestuurd aan de VBV maar tot op heden geen reactie ontvangen. En ze merkt in het kader van de NS kwestie op, dat zij tijdens de WO2 is vervoert met de gemeente tram. Dit als aandachtspunt.
Flory: bedoelde brief is helaas niet ontvangen in de postbus. Graag een kopie ter verdere behandeling.
Mirjam Loonstijn: heeft de NS een email gestuurd waarin ze meedeelt geen vertrouwen te hebben in Job Cohen. Flory Neter hoort in deze commissie plaats te nemen. Het is heel triest dat de NS-commissie niet wil praten met het VBV.
Greet Piller: het is bekend dat Prins Bernhard als eerste van onze genoegdoeningsgelden zelf 1 mln gulden heeft ontvangen. Toen oud-mininster Luns de zogenaamde wereldwijde overeenkomst sloot met Nederland zijn in de jaren 60 herstelbetalingen gedaan in Duitsland. Het is juist dat Bernhard direct l mln gulden heeft opgeëist als vergoeding voor zijn, vermeend verloren gegane bezittingen.
Henry Neeter: weet dat in 1942 het personeel van de NS wilde staken en weigerde om mee te werken aan de Joden-transporten. De directie heeft daarop een telegram gezonden naar de regering in Londen. Deze heeft daar om economische redenen een stokje voor gestoken, de transporten moesten doorgaan en het NS personeel mocht niet staken.
Erna Houtkooper: Kan het artikel hierover in het VBV-blad niet beter in de landelijke pers geplaatst worden, zodat buitenstaanders hiervan kennis kunnen nemen.
Flory: Een week geleden heeft in het NHD een stuk gestaan waarin het ging om  een journalist die contact opneemt via een telefoonnummer van de NS. Hem werd door de NS meegedeeld, dat hij zich maar moest verstaan met de persafdeling van de NS. De journalist had daar natuurlijk geen zin in.
VZ: We hebben de statuten van de stichtingscommissie van Job Cohen.We moeten het advies eerst maar eens afwachten. Veel organisaties hebben de NS benaderd en zullen tezijnertijd ook op dit adviesrapport gaan schieten. Wij zijn niet betrokken bij het opstellen van het advies en dat zal niet veranderen.
We doen voorlopig even niks met de landelijke pers. Eerst het adviesrapport. Verwachting is dat dit rapport vóór de zomer bekend wordt en het strategische beter is om deze dan door onze stichting te laten bestuderen en bespreken.
Ro Wertheimer: Er waren werkkampen in Groningen en Drente. De elders werkloos gemaakte Joodse arbeiders werden daar te werk gesteld door de Ned. Heidemij. De nabestaanden hebben 9 gulden per week kunnen krijgen. Het gaat hier om duizenden belanghebbenden. Zijn deze kampen in het Maror-traject meegenomen? De werkkampen maakten geen onderdeel uit van de restitutieregeling.
Oproep aan de Joodse gemeenschap in Nederland: alle organisaties zullen moeten samenwerken om succes te behalen.
Astrid Marcus: Wat is de inbreng van onze burgemeester Halsema, en waarom kan de regering niet meer doen aan deze schandalen? Waarom worden mensen als Bernhard en Wilhemina zo beschermd?
Wiet Gans: mijn ouders hebben dit anders ervaren. De hulp kwam o.a. uit London via koningin Wilhelmina.
Loes Steenhuis: Hebben jullie überhaupt vertrouwen in de commissie Cohen. Het lijkt erop dat men het vertraagt voor de 1e generaties slachtoffers vanwege hun hoge leeftijd en beperkte levensduurverwachting.
VZ: Het stichtingsbestuur kan zich dat niet voorstellen. We hebben geen reden om te veronderstellen dat Cohen de boel bewust en met dat doel traineert.
Roet is het vertrouwen in de commissie Cohen verloren. Men wil met niemand spreken, er is totaal geen contact met de meeste van de betrokken Joodse organisaties.
VZ vindt het onjuist dat men wel praat met stichting 40/45.Maar wil toch eerst het rapport afwachten. Daarna is het moment om te oordelen.
John Koekoek: is het volstrekt oneens met de voorzitter om het rapport af te wachten. Er moet druk worden uitgeoefend. Als we nu afwachten, dan krijgen we een onaanvaardbaar resultaat. Er moet met alle betrokken Joodse organisaties gezamenlijk worden opgetrokken.
Barto Staubesand: Graag aandacht voor de herdenking van de Joodse school in de Jekerstraat.
Sonja Taman
*Ten eerste, als je wilt dat gerechtigheid zal zegevieren dan moet je dat via social media organiseren. En de jongere garde moet het stokje overnemen.
VZ: dat is best lastig. De 2e generatie twijfelt in het algemeen wat te doen. Zijn dochter is bijvoorbeeld 20 jaar en het blijkt best ingewikkeld om haar te betrekken bij een actieve rol over de WO2.
*Ten tweede moeten we nu harder van de toren blazen inzake de NS. De Joodse gemeenschap moet dat wel met één stem doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De slachtoffers moeten vertegenwoordigd worden door onze stichitng. Dat is relatief nog eenvoudig. Maar ook andere Joodse organisaties hebben hun eigen motivaties en redenen. Kijk naar Ronnie Naftaniel.
Flory: wij wilden dat traject niet alleen lopen. Daarom heeft het bestuur met Ronnie Naftaniel en JMW contact opgenomen. Het is verheugend dat wij nu met de directrice van de JMW  op één lijn zitten. Ronnie heeft beloofd een afspraak te regelen met Job Cohen waarbij wordt voorgesteld om Flory als woordvoerder te benoemen, zodat onze mening duidelijk verkondigd wordt. Met één stem actievoeren namens alle Joodse belangenorganisaties is buitengewoon moeilijk. Wij hebben als VBV individuele genoegdoening als goal. Anderen streven weer andere doelen na. Er zijn gewoon te veel verschillende standpunten.
Louis Rozendaal: de vertrouwenscommissie van Job Cohen werkt als een slak. Adviseert een brief te sturen namens als belanghebbenden met de vraag hoe lang de uitslag nog op zich laat wachten, vreest anders dat veel mensen zijn overleden.
VZ: wij hebben een brief gestuurd en daarop een standaardreactie terugontvangen. Tenzij Joods Nederland alsnog in staat is met één stem te spreken heeft het weinig zin nu meer druk op de ketel te zetten. Voor de zomer moet het advies klaar zijn. Dus of nu een eensgezinde vuist of anders afwachten.
John Sijes: alle credits voor Flory en Eddy. Zeer enthousiast over het VBV. Aanhakend aan de uitdrukking: en we deden een plas en alles blijft zoals het was, leeft het onderwerp NS zeer onder de leden. En ondertussen gebeurt er niks. Mijn geduld is op. We moeten echt nu actie ondernemen. We kunnen alleen iets doen als we gezamenlijk naar buiten treden, met alle Joodse instanties. Hoort en ziet niks van de Joodse gemeente om een gebaar te maken naar de overheid.
Link ?: mocht de NS  geld uitkeren, naar wie gaat het geld? Is bang dat het niet naar degene gaat die het nodig hebben. Vermoedelijk deels naar slachtoffers maar het overgrote deel naar organisaties die zijdelings betrokken zijn.
NF: wij zijn de enige organisatie die een politieke vuist kan maken.We moeten niet afwachten. We moeten nu kijken of we met een alternatief kunnen komen.
Mogelijk individueel rechtsherstel van de NS. Maar hoe ziet dat er uit? Welke opties? Hoe zit het met de eerste en tweede generatie. Voorspelt dat een deel van het geld naar het Shoa museum en een deel naar de Namenwand zal gaan.
VZ: de wens van de NS is om individuele erkenning te bewerkstelligen. Voor de VBV is de Namenwand geen optie. Inventariseren hoe de genoegdoening er uit moet zien. Dan hebben we een onderhandelingspositie.
Wiet Gans: zo komen we geen millimeter verder. Wil van de Nederlandse rechter horen dat de NS een compensatie wel/niet vaststelt, een compensatie voor het leed, een vordering instellen. Als er al een organisatie in staat zou zijn een rechtszaak aan te spannen dan is dat wel de VBV. Er is geen andere stichting dan die van ons die de de individuele belangen behartigt.
VZ: die procedure kan lang duren. Een kort geding is niet aan de orde. Het advies van Cohen is toch  de snelste manier. Nogmaals, in de summiere correspondentie is aan Flory  meegedeeld, dat de NS commissie ernaar streeft de uitkomst vóór deze zomer te presenteren.
John Sijes: heeft de statuten van de NS commissie gelezen en is ervan geschrokken. Daarom concludeert hij, dat er niet veel van terecht zal komen. Er wordt een peildatum genoemd voor een uitkering en daar houdt het wel mee op.
VZ: leest Art. 2 punt 1 lid A voor: de stichting heeft tot doel (zie statuten Commissie Cohen).
Roet: alle benodigde informatie is al lang aangeleverd en bekend bij de commissie Cohen. Waarom duurt het zo lang. Het gaat om een reactie van onze stichting zodat men zich niet achteraf kan verschuilen en zeggen, waarom hehben jullie niet tijdig gereageerd. En welke mening moet worden geventileerd. Hij zal zijn opinie daaromtrent schriftelijk aan Flory zenden.
VZ: het is een goed idee om namens de slachtoffers op korte termijn onze meningen te delen.
John Koekoek: Maror uitkeringen zijn in 1998 gestart vanwege het belang van de schade- omvang. Een gemeenschappelijke doelstelling dus. De Joodse organisaties moeten niet zelf gaan bepalen waar de gelden naar toe gaan.
De heer Hal: wij zijn geen vereniging meer en de stichting heeft geen leden. Met dank aan Flory.
Flory: graag aandacht voor de nieuwe layout vormgeving. Allen geven hieraan hun goedkeuring.
VZ nodigt om 12.30 uur de aanwezigen uit voor de lunch.

Aanvang middagprogramma 14.10 uur.

Gastspreker Dirk Webster is onverwacht niet aanwezig.
Flory neemt de honeurs waar.
Of je nu 1e 2e of zelfs 3e generatie bent, we moeten het met elkaar doen.
Als inleiding voor de rondetafelgesprekken leest Flory de presentatie over PTSS voor van Yaëlla Cohen, die in Israël als psychotherapeut werkt met 1e en 2e generatie Joodse Nederlanders. Zie eerder gepubliceerde tekst op deze website. (21-03-2019)

De rondetafelgesprekken vallen in twee delen uiteen:
1. gesprekken tussen 1e, 2e en mogelijk 3e generatie.
2. gesprekken over genoegdoening 2e  oftewel naoorlogse generatie.
De conclusies zullen naast in deze bijeenkomst mondeling, ook in de nieuwsbrief van mei/juni worden gepubliceerd.Het verzoek is om voor dit verslag opnamen te maken via mobiel/tablet. 

De tafelvoorzitters doen verslag van de eerste rondetafelsessie:

 – gesprek op gang brengen tussen 1e en 2e generatie

Edgar Mendelsohn
Er is ook deelnemer 3e generatie.
– Mooi gesprek.
– Iedereen is aan bod gekomen.
– Conclusie: ieder is op zijn eigen manier getraumatiseerd.
– Iedereen leeft in angst. Het is treurig om te zien.
– Iedereen heeft een rugzak. Deze rugzak legt een bepaalde last bij de partner.
– De relaties zijn vaak slecht. Sprake van tweede of derde huwelijken.
Madelon Bino
-Contact met kinderen en kleinkinderen.
-Gemeenschappelijke factor: niemand spreekt uitvoerig met de kinderen.
-Vooral doorgaan en niet praten.
-Heeft praten wel zin.
-Kinderen zijn ook afhoudend.
-Misschien met kleinkinderen, maar vaak nog te jong.
-Laten we het omzetten naar iets positiefs.
-Geen discriminatie in de toekomst, maar mensen positief tegemoetkomen.
-Iedereen heeft z’n trauma’s mede door de samengestelde gezinnen na de oorlog.
-Stiefvaders, stiefmoeders geen contact meer vader/moeder die zich heeft afgekeerd van het gezin
-Het is makkelijker om met vreemden te spreken dan in gezinsverband.
Dolly de Hond
-1e generatie heeft in verhouding weinig kunnen praten, soms wel, maar niet diepgaand.
-2e generatie konden wel met hun kleinkinderen praten.
-Sommigen wilden er wel wat van weten anderen niet. Bij 3e generatie 50/50 wel/niet.
-Wens om vanuit de stichting meer bekendheid te geven en mogelijkheid tot gesprekken.
-Het kleinkind doet veel in Joodse verenigingsvorm over het Joodszijn/gemeenschap
-Liever niet meer praten over “oorlogsslachtoffers” maar over “overlevenden” of alternatief.
-Taalcommissie?
Debby Mendelsohn
-Tafel alleen met 1e generatie.
-Veel diep leed, er werd niet over gesproken.
-Kleinkinderen stellen vragen aan oma, en oma praat.
-Gemis aan een verleden, je kunt niks doorgeven.
-Het gevolg laat diepe sporen na en traumatiseert de kinderen.
Gitta Hertz
-Geen conclusies.
-In de oorlog in Limburg een katholieke opvoeding, weer een ander protestants.
-In Amerika gewoond, wel Joodse opvoeding meegekregen.
-Niet in de slachtofferrol.
-Groep acht lesgeven over oorlogsverleden.
-Iemand van 2e generatie: zwijgen, zwijgen, zwijgen.
Judith Meijer
-1e en 2e generatie moeder en dochter, die nog maar net met elkaar in gesprek zijn geraakt.
-Emotioneel.
-VBV goed dat dit is georganiseerd.
-Moeder en dochter: je doet zo je best maar het loopt mis.
-Dit wordt algemeen onderschreven.
-Blijf praten, het gesprek is het enige middel dat kan helpen.
-Eenzaamheid.
-Verder geen conclusies.
Esti Cohen
-Veel contactverbrekingen ouders/kind 1e en 2e generatie.
-Komt het doordat te veel/te weinig wordt gepraat over de oorlog?
-Verdrietig, emoties moeilijk te benoemen.
-Hoe ben je zelf behandeld als oorlogsgetroffene en hoe voed je je kinderen op.
-Je doet je best, het komt wel goed.
-Geen liefde krijgen, geen voorbeeldfunctie om door te geven.
-Je bent geen slechte ouder als je kinderen het contact verbreken.
-Als je geen contact met elkaar hebt, kun je ook geen bonje met elkaar krijgen.
-Wat houdt Joods zijn in, is dat oorlog?
-Het kleinkind van 3 jaar huppelt in vrijheid rond in Amsterdam.
-Die vrijheid moeten we koesteren.
Henry Neeter
-Met twee NS medewerkers gesproken aan tafel.
-Intern lastige relatie ouders/kinderen.
-Daarom heeft dochter onderzoek gedaan naar verleden.
-Waarom hun vaderzo moeilijk was, met driftbuien.
-Kon hieruit kraht putten waardoor in het reine met eigen gezin.
-Iemand die in de oorlog in de Jodenbuurt woonde, emotioneel.
-Heeft over bevrijding kunnen praten met een warm gevoel.
-Hoe beleef je de generatiekloof?
-Conclusie: wat is dit fijn, deze rondetafelgespekken tussen verschillende generaties.
-Hiermee doorgaan.
-Rol voor stichting.
-Mensen bij elkaar krijgen die met elkaar kunnen praten en zich daarin vrij kunnen voelen.
Joosje Asser
-Groep met vnl 1e generatie kinderen die net in de oorlog geboren waren.
-Veel onderduikverhalen.
-Mooie verhalen over geen familie meer, maar warme onderduikfamilie waarmee nog lang contact is geweest.
-Verhalen divers, ieder op z’n eigen manier.
-Problematiek rondom biologische ouders terugivnden.
-Pleegouders waar je heel erg gesteld op bent en toch weer in oude gezin moeten aanpassen.
-Heftige en extreme verhalen.
-Conclusie: gelijkluidendheid, angst, eenzaamheid.
-Verantwoordelijkheid nemen voor je ouders, je ouders worden je kind en het kind wordt de ouder.
-De grenzeloosheid en hoe gaan we dat nu weer terugbrengen en onze kinderen en kleinkinderen een normaal leven geven. 

VZ: dank voor jullie presentaties. Dit is maar het begin. Is blij dat het initiatief voor deze  gesprekken zo breed gewaardeerd wordt. Bedoeling is om er iets concreets mee te gaan doen. Plan is om binnenkort opnieuw soortgelijke tafelgesprekken tussen generaties te organiseren. Het is een belangrijk thema en leeft enorm. 

Tweede rondetafel onderdeel waar het gaat over de vraag:
Heeft de naoorlogse generatie recht op genoegdoening?

VZ: je zou kunnen zeggen: die is er al, bijv. behandeling bij psychische nood waarvan de kosten worden betaald door de overheid. De 1e generatie vindt dat ook persoonlijke compensatie zou moeten komen voor de tweede generatie. Maar klopt dit wel?
NF
-Niet wachten op NS commissie.
-Actie of rapport afwachten?
-2e en 1e generatie aan tafel.
-Mijn kinderen zijn maatschappelijk succesvol, geen vergoeding nodig.
-Wel geestelijke hulp voor naoorlogse generatie als ze dat willen.
-TVP: mensen van de naoorlogse generatie hebben recht op therapie. WUV uitkering aangevraagd, maar nooit recht op hebben gehad dan TVP = psychotherapie.
-Tijdelijke vergoeding psychotherapie als de ziektekostenverzekering niet vergoed. Dus wassen neus.Iemand ziet problemen v.e. deel van de 2e generatie.
-Slecht contact met de kinderen, gebruik maken van pshycho therapie.
-Als onderduiker heb je geen recht op compensatie.
-We hebben niks met de spoorwegen te maken gehad.
-Nog nooit iemand meegemaakt van de 2e generatie die beschadigd is, dus geen recht op compensatie.
-Op latere leeftijd is de kans aanwezig op psychische schade.
-Nooit gehoord van WUV, TVP en alle andere regelingen.
-2e generatie aanwezigen willen wel graag dossier inzien van familieleden en dat schijnt niet mogelijk te zijn i.v.m. privacywet (JMW).
-Consensus waar we het over gehad hebben is dat we bijna allemaal willen dat de wet voor de 2e generatie verbreed en de WUV aangepast moet worden
Flory Neter
-3e generatie kind met oma meegekomen.
-Veel emoties die niet worden begrepen zowel bij 1e als 2generatie.
-Veel depressies.
-Vaak in therapiën die worden gevolgd waarbij het Joods-zijn en de holocasust niet worden meegenomen.
-Concentratie problemen.
-Hiaten ouders door de holocaust worden doorgegeven aan de kinderen.
-Zelfbeeld van de moeder, als de moeder geen goed zelfbeeld heeft kan ze die ook niet aan de kinderen meegeven.
-3e generatie geeft aan dat de oorlog het leven van haar ouders (2e generatie) heeft bepaald.
-Relaties lukken vaak niet.
-Geen van de acht kleinkinderen van een gespreksdeelneemster heeft een relatie.
-Problemen met eten, slapen en ook relaties.
-Kinderen willen de ouders vaak in bescherming nemen.
-Afschaffing van periodieke uitkering 2e generatie is heel verdrietig, moet opnieuw in ogenschouw worden genomen; gaat over erkenning.
Brigit Kamer
-Erkenning.
-1e generatie zegt ja, 2e generatie moet gecompenseerd.
-Of, als de 2e generatie het nodig heeft ze dan een beroep moeten kunnen doen op compensatie.
Ellie Sijes
-WUV uitkering voor 2e generatie moet doorgaan.
-Degene die het gekregen hebben en het nog ontvangen, dat is vaak willekeurig gegaan.
-Daar zijn veel mensen de dupe van geworden.
-Ze hebben een aanvraag gedaan toen ze jonger waren, maar het verleden haalt je in en je gaat merken dat je het nodig hebt.
-De eerstgeborene wel compensatie, de volgende kregen het niet.
-Doorgaan met deze rondetafelgesprekken.
-Dan kunnen we onze kinderen volgende keer meenemen.
-Waardering.
Lies Vreeze-Verron Peperwortel
-2e generatie moet uitkering hebben.
-Schrijnende gevallen bij 2e generatie met zeer veel moeilijkheden thuis, hebben echt psychische hulp nodig.
-Ook zelfs soms voor 3e generatie.
Dochter Lies:
-Recht op uitkering voor oorlogsverleden van vader, nee hoe kom je daar nou bij?
Henry Neeter
Meldt dat een mevrouw nooit kinderen heeft willen hebben. Op aandringen van haar man heeft ze toch drie kinderen gekregen. Moedig heeft ze haar kinderen zonder trauma opgevoed.
-Ook hier, ja kinderen 2e en 3e generatie moeten recht hebben op het moment dat het slechter met ze gaat, bijv. bij dementie, trauma verwerking.
-Recht op erkenning en op financiële compensatie voor kinderen/kleinkinderen.
Wanya Kruier Bloemgarten:
-Aanwezig: 8 mensen totaal, 6 x 1Gen, 2 x 2G
-Vier van de zes 1G waren stellen (m/v), de overige deelnemers waren vrouw.
-Op het woord ‘compensatie’ werd aanvankelijk negatief gereageerd. Een man zei: “ze moeten niet apart worden behandeld, gewoon naar de GGZ als er problemen zijn net als andere Nederlanders”.
Daar werd flink over doorgepraat en ondersteund op één dame na.
-Zij, ook 1G: “ik heb de opvoeding behoorlijk verpest, mijn beide kinderen lukte het niet om een behoorlijk plek in de maatschappij te verwerven. Zij zijn arm. Enige compensatie zou helpen”. Dit standpunt werd niet door allen ondersteund.
Er wordt door iemand opgemerkt dat mensen zich niet moeten wentelen in slachtofferscahp. Dit had de instemming van de acht aanwezigen.
-Ik bracht daar tegenin dat de oorlog aantoonbaar doorwerkt in de 2G. Ook al betekent dat niet dat allen daar veel last van hebben. Maar dat erkenning van die doorwerking zinvol is. Compensatie is een woord dat verwijst naar nalatigheid van de overheid, en, zo zei ik, als de overheid erkend dat er een bijzondere solidariteit nodig is gezien deze nalatigheid, dan kan compensatie in enige vorm zinvol zijn. “Deze bijzondere solidariteit maakt deze groep anders dan andere groepen”, zo besloot ik. Men ging hierin mee, maar het woord compensatie bleek niet goed te vallen. Belangenbehartiging wel. En individuele belangenbehartiging, daar kon zelfs de eerste spreker, die zich zo sterk keerde tegen een ‘bijzondere positie van de joodse 2G’, zich ook in vinden.
Conclusies:
– VBV, behartig de belangen van de 2G, maar noem het geen compensatie.
– werk met JMW een taakverdeling uit wie individuele belangenbehartiging doet en wie de collectieve punten oppakt naar de overheid, pers enz.
-Alom werd deze gelegenheid tot een gesprek gewaardeerd, met name dat het geen ‘gespreksgroep’ was want daar zou men niet zo gauw op af komen.
-Deze tip (van mijzelf, na afloop bedacht) volgt hieruit: blijf dit vooral doen, want je trekt een ander publiek dan JMW met haar gespreksgroepen, maar nodig mensen uit voor iets leuks en/of iets belangrijks en organiseer daaromheen deze ronde tafelgesprekken (wat achteraf als het belangrijkste deel van de bijeenkomst wordt gezien…).
VZ dankt de tafelvoorzitters voor hun presentatie en conclusies. De stichting gaat hiermee verder aan het werk, vooral met de geldelijke compensatie.
Tevens zullen gesprekken tussen de generaties worden gefaciliteerd, waarbij kinderen meer dan welkom zijn. 

VZ sluit de bijeenkomst om 16.50 uur en nodigt allen uit voor smoezen en borrelen en Henry Neeter vraagt of de mensen de gespreksopnamen naar hem willen doorzenden. 

VZ dankt alle aanwezigen voor hun komst, inbreng, steun en donaties voor de stichting.