verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
13 juni 2015 artikel-2-uitkeringen belastingen

Mogelijk einde van premieheffing over Artikel-2-uitkering

Artikel-2-fonds en fiscus

Enige jaren terug verklaarde de Nederlandse overheid geen belasting te zullen heffen over Artikel-2-uitkeringen van de Claims Conference. Naderhand bleek hierover wel premies sociale verzekeringen te worden geheven. Voor de meeste ontvangers van deze Artikel-2-uitkering bleken dit verregaande gevolgen te hebben; met name vervielen hun toeslagen en vergoedingen waardoor er per saldo nauwelijks iets overbleef van deze als smartengeld bedoelde bijdragen welke door Duitse belastingbetalers worden betaald.

Reeds in 2007 stelde Kamerlid De Wit vragen over deze kwestie aan de de toenmalige staatssecretaris De Jager. Het VBV maar ook leden van het VBV probeerden de Nederlandse overheid te bewegen om zich milder op te stellen. Vanuit de Tweede Kamer deed in 2012 Pieter Omtzigt (CDA) nogmaals een poging en ook het VBV stuurde een persbericht de wereld in naar aanleiding van een oproep met een petitie vanuit de algemene ledenvergadering van het VBV in maart van dat jaar. Helaas, alles zonder succes.
In overleg met het VBV werd in 2013 ook vanuit het Amsterdamse kantoor van Deloitte een dringend en gedegen onderbouwd verzoek gericht aan de minister. Het ministerie hield echter steeds vast aan alleen fiscale vrijdom terwijl de premieheffing bleef.

In 2014 besteedde zelfs het televisie ‘Nieuwsuur’ uitgebreid aandacht aan de onredelijke heffingen met bijbehorende onaangename financiële gevolgen voor vele holocaust-overlevenden. Wel werd aangekondigd dat de landsadvocaat zich over het probleem zou gaan buigen om een passende oplossing te zoeken.
Mede door de inzet van een even vasthoudende als hardnekkige Joop Gobes lijkt er nu toch schot in de zaak te komen want op 4 juni j.l. heeft Eric Wiebes, Staatssecretaris van Financiën, een brief (klik op de pdf hieronder) aan de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft zijn voornemen om op advies van de landsadvocaat met een wetsontwerp te komen waarmee hopelijk een einde komt aan onredelijke gevolgen van premieheffingenvan over uitkeringen uit het Artikel 2-fonds.

Wel waarschuwt de staatssecretaris voor een mogelijke precedentwerking en aspecten als gelijke behandeling.
In een tijdsgewricht waarin het belastingstelsel so wie so onder de loep wordt genomen lijkt het ons een uitgelezen moment om dit onrecht recht te zetten.