verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
24 augustus 2015 maror

MinFin besluit tot onderzoek MAROR-gelden

Nederlandse overheid betaalt onderzoek MAROR

Sinds enige weken wordt vanuit Israël en door nieuwsmedia bericht dat er mogelijk niet correct met MAROR-gelden zou zijn gehandeld. Naar aanleiding daarvan vond op 20 augustus overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van Financiën, het Centraal Joods Overleg (CJO) en klokkenluiders. Ten einde iedere verdere discussie en beschuldigingen uit te sluiten, besloot men om een nader te kiezen accountantsbureau met vestigingen in Nederland en Israël een ‘verkennend onderzoek’ te laten verrichten dat eind 2015 gereed moet zijn. 

De uitkomsten van dit onderzoek moeten uitwijzen of verder onderzoek naar de Maror-geldstromen noodzakelijk is. Het CJO is formele opdrachtgever van dit verkennend onderzoek dat wordt betaald door het Ministerie van Financiën.
Op 18 augustus jl. heeft het VBV per brief zijn standpunt t.b.v. dit overleg kenbaar gemaakt aan de Secretaris Generaal van het ministerie.
Zie bijgevoegde brief in pdf onderaan dit bericht.

Vanaf het eerste uur is het VBV betrokken geweest bij het tot stand komen van uitkeringen en  de verdeling van de MAROR-gelden. Dit heeft geleid tot grote controverse tussen het VBV enerzijds en het CJO met participerende organisaties anderzijds. In tegenstelling tot het CJO was het VBV steeds van mening dat de MAROR-gelden in zijn geheel behoorden te worden uitgekeerd aan overlevenden en nazaten daarvan. Het leidmotief daarbij was dat niet instellingen maar mensen waren beroofd. Als compromis werd afgesproken dat minimaal 10% en maximaal 20% van het totaal bedrag naar de instellingen zou gaan.

Op dit moment heeft het VBV het ernstige vermoeden dat het percentage t.b.v de instellingen ruim uitstijgt boven dat maximum van 20%. Het VBV wil dan ook betrokken worden bij het toezicht op het onderzoek. Dit temeer daar kruisbestuivingen binnen instellingsbesturen en daarmee belangenverstrengeling aan de orde kan zijn. Zo is bijvoorbeeld de huidige en binnenkort scheidende CJO-voorzitter tevens voorzitter van JMW, een instelling die weer subsidie ontvangt vanuit de MAROR.

Indien aan het eind van dit jaar toch nader onderzoek gewenst blijkt te zijn dan pleit het VBV voor uitvoering door een onafhankelijk accountantskantoor dat nooit betrokken is geweest bij MAROR-gelden en/of de verdeling daarvan.