verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
31 oktober 2017 belastingen getto-uitkeringen

Fiscus en uitkeringen voor gettowerk

Nieuwe acties voor vrijstelling belasting op Duits smartengeld 

Direct met de start van het nieuwe kabinet heeft het VBV-bestuur de draad inzake fiscalisering van gettopensioenen weer opgepakt. Allereerst werd een persbericht verzonden en gelijkerijd werd de vaste Kamercommissie van Financiën van informatie voorzien. Partij 50PLUS en ChristenUnie hebben inmiddels kamervragen gesteld over dit onderwerp. Vooralsnog waren de antwoorden gebaseerd op eerder ingenomen standpunten van de overheid.
In de bijlage (klik op pdf onderaan) vindt u het persbericht en direct hieronder de informatie zoals aan alle leden van de Tweede Kamercommissie voor Financiën werd toegezonden.

Een nieuw kabinet betekent mogelijk ook nieuwe inzichten en bereidheid om een hele kleine groep fiscaal tegemoet te komen en onredelijkheid weg te nemen.
Wij houden ‘Vertrouwen in de Toekomst’.

Schellinkhout, 27-10-2017

Aan de leden van de vaste Kamercommissie van Financiën

Ruim zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is de financiële nasleep van de oorlog na zoveel jaren nog steeds niet geregeld. Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers is nu al enkele jaren met de bewindspersonen van Financiën in overleg om een einde te maken aan een fiscale ongerechtigheid. Het gaat om de belastbaarheid door Nederland van uitkeringen die de Duitse overheid in het kader van Wiedergutmachung verstrekt aan Joodse burgers die hebben geleden onder de misdaden in de Tweede Wereldoorlog. Het betreft de uitkering die Duitsland verstrekt krachtens de zogenoemde Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschaftigungen in einem Getto (ZRGB). Deze wet kent een vergoeding toe voor kinderarbeid tijdens het verblijf in het getto. Pas enkele jaren komen Joodse Nederlanders voor deze uitkering ook in aanmerking. Met de wisseling van de wacht vraagt het verbond nogmaals aandacht hiervoor en verzoekt de nieuwe regering en Tweede Kamer deze onbillijkheid bij de behandeling van het belastingplan 2018 weg te nemen. Budgettair heeft dit geen gevolgen, nu het helaas nog maar een hele kleine groep vervolgden betreft. Het Verbond juicht het toe dat intussen 50Plus over deze kwestie recentelijk Kamervragen heeft gesteld. Al eerder is op instigatie van de Tweede Kamer een gelijksoortige uitkering (Artikel 2-Fonds) per 2016 vrijgesteld van belastingheffing. Het Verbond verwacht dat per gelijke datum de ZRG_-uitkering uit Duitsland alsnog wordt vrijgesteld.

Toelichting:

In tegenstelling tot de Duitse overheid, worden deze uitkeringen door de Nederlandse overheid belast. Nederland meent dat deze uitkeringen een pensioenkarakter hebben. Dit is een dubieus standpunt. Het betreft hier arbeid die destijds door de omstandigheden noodzakelijk was om de betreffende gezinnen in leven te houden onder het motto ‘alle hens aan dek’! Degenen die voor deze uitkering in aanmerking komen waren gedurende de oorlogsjaren kind. Zij verrichten het werk niet om later pensioen op te bouwen. Het is ook niet voor niets dat Duitsland deze vergoeding belastingvrij uitkeert. Nederland lijkt daarentegen een ‘graantje mee te willen pikken’ met een vergoeding die de Nederlandse overheid geen cent kost. 

De pogingen van het Verbond om deze fiscale misstand te beëindigen zijn tot nu toe helaas vergeefs. Het betreft hier echter smartengeld dat refereert aan een stuk geschiedenis waarvan de slechtheid van de mens zich in al zijn hevigheid heeft geopenbaard en waar ook de Nederlandse overheid uit die jaren onmogelijk de handen in onschuld kan wassen. Het Verbond hoopt dat de nieuwe regering het tot nu ingenomen standpunt bij de behandeling van het belastingplan2018 terugdraait en bij deze kleine groep Nederlanders de onrust door deze fiscale onheuse bejegening wegneemt. 

Voor nadere informatie/toelichting kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers, mevrouw Flory Neter-Polak.