verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
28 december 2011 artikel-2-uitkeringen claims-conference verslag

VBV en Claims Conference te Frankfurt: Artikel 2 (nieuwe criteria en schema!!!), levensbewijs, jodenvervolging Ned. Indi

Recent waren Wil Groen en Flory Neter voor overleg en informatie bij de Claims Conference in Frankfurt.De ontvangst was hartelijk en gesproken werd met Monika Beyerle (hoofd van de afdeling casuïstiek) en Christiane Reeh (hoofd juridische zaken).Hieronder leest u de informatie over zaken die aan de orde kwamen.

1 Bewijs van in leven zijn
Er zijn veel problemen met het jaarlijks terugkerende maar wel noodzakelijk in te sturen bewijs van in leven zijn. Voor veel mensen die hun huis niet meer uit kunnen en geen vrienden of verwanten hebben, is de autorisatie daarvan problematisch.
Uiteraard zijn wij behulpzaam bij deze gevallen maar het zou beter zijn als er wordt gezocht naar een oplossing die voor de Duitse wet juridisch verantwoord is en voor de mensen eenvoudiger.
Er is gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Zodra een en ander is uitgewerkt en een passende oplossing is gevonden, brengen wij u op de hoogte.

2 Jappenkamp, jodenvervolging en Artikel 2
Het is ons duidelijk geworden dat joden die in voormalig Nederland Indië in Japanse kampen hebben gezeten in aanmerking kunnen komen voor een Artikel 2 uitkering.
Het betreft mensen die in aparte barakken speciaal voor joden hebben gezeten; dit als gevolg van maatregelen welke door de nazi’s werden opgelegd. Het gaat hier dus om kampen die door de Duitse overheid zijn erkend. Zie daartoe de lijst van het Bundesministerium der Finanzen.

3 Verdere versoepeling criteria Artikel – 2
De meesten van u hebben al kunnen lezen dat de richtlijnen met betrekking tot lengte van de onderduikperiode is verkort van 18 maanden naar 12 maanden.
Ook de 9 maanden zwangerschap kan daarbij worden meegerekend. Dat houdt in dat mensen die geboren zijn tijdens de onderduik, uiterlijk drie maanden voor de bevrijding, rechthebbend zijn. Deze nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2012.
Zie ook het nieuwe schema onderaan!
Mensen in deze categorie die hieromtrent nadere informatie willen, kunnen uiteraard altijd contact met ons opnemen.

4 Gettofonds
Er is nog al wat onwetendheid over de mogelijkheden van het Gettofonds.
Voor alle duidelijkheid:
Het Gettofonds staat totaal los van het Gettopensioen. Zoals ook al werd gecommuniceerd, is de sluitingsdatum van 31 december 2011 vervallen. Er is in het geheel geen sluitingsdatum meer.
Er is geen leeftijdslimiet voor de aanvrager, maar het moet wel plausibel worden gemaakt dat er daadwerkelijk arbeid is verricht. Zonder dwang wel te verstaan.
Het Gettofonds en het Gettopensioen betreffen gescheiden trajecten. Indien men echter in aanmerking komt voor het Gettofonds, is het traject van het Gettopensioen eenvoudiger.
Het is duidelijk dat mensen die zijn geboren na 1939 nauwelijks plausible kunnen maken dat zij hebben gewerkt. Maar het staat uiteraard een ieder vrij om een aanvraag in te dienen.
Om misverstanden te voorkomen:
De BADV heeft weliswaar geen leeftijdsgrens gesteld maar de CC gaf de VBV-afvaardiging te kennen dat het voor kinderen wel echt plausibel moet worden gemaakt dat zij werk konden verrichten.

5 Gettopensioen
Gezien de overeenkomst tussen Nederland en Duitsland aangaande Rente en AOW, wordt de Rente apart van de AOW beoordeeld en behandeld.
Het werk in het Getto wordt gezien als basisvoorwaarde. Dit moet ten minste één maand zijn. Dit Gettowerk is de conditie, de start en de bijdrage aan de tijd.Werk in de kampen wordt gezien als plaatsvervangende tijd; school en studie als wachttijd. Dit houdt in dat als men in een Getto heeft gewerkt men mogelijk ook de vereiste vijf werkjaren haalt.Men moet wel ergens in loondienst zijn geweest. Werk voor geld, kleding en voedsel tellen mee.
Werk dat men in Nederland heeft verricht, wordt gewoon meegerekend.De uitkering voor ‘Slave labor 2004’ houdt hier geen verband mee.
Duidelijke richtlijnen en inlichtingen over het Gettopensioen kunt u begin januari via deze website verwachten.

>>Aanvragen voor het Gettopensioen zowel als voor het Gettofonds kunnen worden ingediend door een ieder die tussen 1941 en 1943 in Amsterdam verbleef en aannemelijk kan maken daar zonder dwang te hebben gewerkt.
Mochten er vragen zijn, stel die dan zo veel mogelijk per mail. U krijgt dan per ommegaande antwoord.Criteria Artikel 2 per 01-01-2012. Vernieuwd schema waarbij zwangerschapsperiode meetelt.

In onderhandeling met de Duitse overheid is het de Claims Conference (CC) gelukt om de voorwaarde van 18 maanden onderduik terug te brengen naar 12 maanden onderduik waarbij ook de 9 maanden zwangerschap mogen meetellen. Dit houdt in dat zij die werden afgewezen omdat de voorgeschreven onderduikperiode van 18 maanden niet werd gehaald nu rechthebbend zijn geworden.

Heeft u eerder een aanvraag ingediend dan wordt u aangeraden om te wachten met opnieuw aanvragen want de namen van de afgewezen aanvragers zijn bij de CC bekend. De CC verzekerde ons dat zij iedereen die in het verleden heeft aangevraagd maar werd afgewezen wegens de tijdsduur van onderduik, nogmaals zullen worden benaderd. Die categorie afgewezen aanvragers wordt dan per 1 januari 2012 rechthebbend.

Nieuwe aanvragen artikel 2
Zij die in het verleden nooit hebben aangevraagd moeten dat nu wel zo snel mogelijk doen; de nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2012 (geen terugwerkende kracht). Zie verder hieronder het vernieuwde schema inzake de criteria voor de artikel 2 uitkering.


Heeft u al een aanvraag ingediend, doe dit dan niet nogmaals!
Alle afgewezen aanvragen worden opnieuw volgens deze gewijzigde criteria gecontroleerd.


Houd het volgende in het oog
De door de CC vermelde bedragen zijn vastgesteld in US-dollars; houd dus rekening met de omrekening naar een andere valuta, zoals bijvoorbeeld naar euro’s. De dollarkoers kan variëren en de hoogte van op te geven bedragen is dus afhankelijk van de datum waarop de financiële gegevens moeten worden ingediend.


Gewijzigd schema voor de bepaling van het recht op een Artikel-2-uitkering.

1) Bent u in Nederland als jood vervolgd gedurende WO-II?

  • Ja > Ga naar vraag 2.
  • Neen > Niet gerechtigd.

2) Is uw inkomen lager dan netto $ 16.000,- (€10.757,02) per jaar?
N.B.: Niet tot het inkomen worden gerekend: uitkering WUV, en staatsouderdomspensioen zoals AOW en/of andere pensioenen.

  • Uw inkomen is lager dan boven aangegeven > Ga naar vraag 3.
  • Uw inkomen is hoger dan boven aangegeven > Niet gerechtigd.

3) Is uw vermogen minder dan $ 500.000,- (€336.157,-)?
N.B.: Niet tot vermogen wordt gerekend het door u zelf bewoonde eigen huis.

  • Uw vermogen is minder dan hierboven aangegeven > Ga naar vraag 4
  • Uw vermogen is meer dan hierboven aangegeven > Niet gerechtigd.

4) Bent u 12 maanden – met inbegrip van 9 maanden zwangerschap – of langer ondergedoken geweest?

  • 12 maanden of langer > Ga naar vraag 5
  • Korter dan 12 maanden > Niet gerechtigd.

5) Heeft u in de 60-ger jaren (tijdens de afwikkeling van de CADSU gelden) het equivalent van €17.895,- of meer uit Duitsland ontvangen als schadevergoeding (doorgaans voor Nederlanders niet van toepassing)?

  • U heeft €17.000,- of meer ontvangen > Niet gerechtigd.
  • U heeft minder dan €17.000,- ontvangen > U bent gerechtigd.

In de praktijk komt het er op neer dat aanvragen die werden afgewezen wegens een onderduikperiode korter dan 18 maanden opnieuw worden beoordeeld en nu dus wel zullen worden geaccepteerd indien die onderduikperiode tenminste 12 maanden was.