verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
8 februari 2022 ministerie-vws svb-wuv-wubo

Arrest Hoge Raad <> Belasting op fictieve rendementen <> Brief van VBV aan staatssecretaris VWS

 

VBV vakbond voor Vervolgingsoverlevenden WO-II & Naoorlogse generatie

Ministerie VWS – Zijne Excellentie staatssecretaris de heer M. Van Ooijen

Schellinkhout, 04 februari 2022

Hooggeachte heer Van Ooijen,

Als belangenbehartiger van overlevenden van de Holocaust en Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië wend ik mij tot u met het navolgende:
Op 24 december 2021 deed de Hoge Raad uitspraak in cassatie inzake door de belastingdienst onterecht geheven belasting op spaargeld en vermogen.
In het spraakmakende arrest maakte de Hoge Raad korte metten met het heffen van belasting op fictieve rendementen. Bovendien oordeelde de Hoge Raad dat belastingplichtigen voor die onterechte heffingen dienen te worden gecompenseerd.
Het betreffende arrest zou ook voor WUV-gerechtigden niet zonder gevolgen mogen blijven. Zij worden immers al vele jaren op basis van een fictief rendement op vermogen van ongeveer 2% op hun uitkeringen gekort. In geval beide echtelieden een uitkering WUV genieten wordt bij ieder 50% van het gemeenschappelijk vermogen op hun uitkering gekort. Zelfs indien aantoonbaar geen sprake meer was van enig vermogen volhardt de uitkeringsinstantie in het toepassen van het fictieve rendementsprincipe!
De Hoge Raad heeft de in 2017 ingegane regeling inzake het belasten van een fictief rendement in box 3 in strijd geacht met artikel 1 van het EVRM en daaraan de conclusie verbonden dat de gedupeerden dienen te worden gecompenseerd.

Kunt u ons bevestigen dat op basis van het arrest van de Hoge Raad ook WUV- gerechtigden niet langer op hun uitkeringen gekort zullen worden en volledige compensatie zullen genieten voor de jarenlang onterecht toegepaste kortingen?

In afwachting van uw reactie,
Met de meeste hoogachting,
Flory Neter-Polak, Voorzitter
CC:
Mevr. A.H. Kuiken, Tweede Kamercommissie VWS
Dhr. M. Esmeijer, Griffier Tweede Kamercommissie VWS
Mevr. D. Mulock Houwer, voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
Mr. I. Wolfert, secretaris Pensioen- en Uitkeringsraad
Mr. A. Bierenbroodspot
Dhr. H. Knoop, media-adviseur