verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
12 november 2011 notulen-verslagen svb-wuv-wubo uitkeringen-algemeen

Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah

Centrale Raad van Beroep, SVB/PUR, geprivatiseerde Kibbutz Tzorah
Het VBV heeft met succes verweer gevoerd voor de Centrale Raad van Beroep (CRvB) het hoogste rechtscollege onder meer voor kwesties de oorlogswetten betreffende.
Het ging hier om een VBV-lid dat een groot deel van het werkzame leven in een kibboets had doorgebracht en na die werkzame periode in de inmiddels geprivatiseerde kibboets Tzorah bleef wonen.
Dit WUV-uitkeringsgerechtigd lid wordt verder in dit verslag met ‘X’ aangeduid.
Wat was het geval? De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) bleef na de privatisering korten op de WUV-uitkering wegens verondersteld inkomen in natura. ‘X’ maakte bezwaar maar het ingestelde beroep bij de PUR werd ongegrond verklaard. De CRvB echter deed eind oktober uitspraak en verklaarde het beroep wel degelijk gegrond en vernietigde daarmee het besluit van december 2009.
Deze uitspraak kan een precedent betekenen voor WUV-uitkeringsgerechtigden die in geprivatiseerde kibboetsiem leven.

Inhoudelijk over de zaak
Na het 65ste levensjaar bleef ‘X’ nog enige tijd werken. Nadat ’ X’ stopte met werken, bestond het inkomen uit een WUV-uitkering, voorts een staatspensioen (Bituach Leumi) en een klein aanvullend pensioen vanuit de kibboets. Daarnaast verkreeg ‘X’ het eigendomsrecht op een kleine woning in de kibboets; een woning welke feitelijk werd verworven door sparen tijdens de werkzame jaren voor de kibboets. De overschrijving van dit eigendomsrecht blijkt een lange juridische procedure waarvoor maandelijks een kleine bijdrage wordt betaald.
De PUR -op initiatief en advies van het Nederlands Informatie Kantoor (NIK)- meende echter dat hier sprake was van huur en accepteerde niet de verklaringen vanuit de kibboets zelf. Door dit bedrag als huur aan te merken, leek dit geenszins in overeenstemming met het gebruikelijke huurbedrag voor een dergelijke woning. NIK en PUR concludeerden dat er dus nog steeds sprake moest zijn van uitkeringen in natura. Een fictief bedrag werd daarom van de WUV-uitkering afgetrokken waardoor X in financiële problemen kwam, immers, ‘X’ moest wel degelijk voor elke verstrekking vanuit de kibboets betalen. Alle formele bewijsstukken welke ‘X’ boven water kreeg, waren voor de PUR echter geen aanleiding om het besluit te herzien, reden waarom alleen de weg naar de CRvB nog open stond.

Het verweer
De verslaggeving vanuit Israël (NIK), de genotuleerde telefoongesprekken en de geprinte e-mails gaven voldoende grond om aan te tonen dat hier sprake was van besluitvorming op basis van aannames waarbij ook relevante stukken ontbraken.
Aan de CRvB werd dan ook verzocht om het ingestelde beroep gegrond te verklaren en de PUR op te dragen de WUV-uitkering correct te berekenen waarbij:
 aannames en vooronderstellingen buiten beschouwing worden gelaten
 uitsluitend de door de accountant, t.b.v. het persoonlijke inkomen van ‘X’, verstrekte opgaven worden gebruikt,
 de uitkeringen met terugwerkende kracht worden verrekend tot aan het moment waarop de onjuiste berekeningen zijn begonnen.
De CRvB oordeelde dan ook “dat het bestreden besluit in zoverre een deugdelijke motivering ontbeert, zodat het voor vernietiging in aanmerking komt”.

Overweging
De boven beschreven casus vertelt over een probleem bij privatisering van een kibboets en wat dit kan betekenen voor WUV-uitkeringsgerechtigde kibboetsleden. Veelal is er toch sprake van een voortgezette vorm van collectiviteit, echter zonder verstrekkingen in natura. Die situatie kan het best worden vergeleken met een eigenaar van een woning in een Nederlands flatgebouw. Men is dan wel wettelijk verplicht om lid te zijn van het collectief -te weten de bijbehorende VVE (vereniging van eigenaren)- maar geen enkele eigenaar kan daar rechten aan ontlenen in de zin van gratis verstrekkingen vanuit die vereniging.

Onderliggende stukken
Geïnteresseerden kunnen de pleitnotitie opvragen via deze website of via info@vbvinfo.nl
De volledige tekst van de uitspraak is te vinden via onderstaande link:
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BU3237