verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
21 mei 2013 verslag

NIOD en VBV-archief

Onafhankelijkheid NIOD in gevaar
Onderstaand bericht werd recent door het NIOD naar buiten gebracht. Belangrijke reden om hier aandacht aan te besteden en de volledige tekst op deze site te plaatsen, is het eigen archief van het VBV dat bij het NIOD werd ondergebracht.
In contact met het NIOD werd aangegeven dat het VBV zich het recht voorbehoudt om het archief terug te nemen indien er sprake is van enig risico. Onder meer denkt het VBV-bestuur daarbij aan moeilijke of beperkte toegankelijkheid.

NIOD, 14 mei 2013
Het NIOD dreigt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gedwongen te worden op te gaan in een mega-instelling, het Humanities Centre. Het NIOD wordt opgesplitst en op twee verschillende locaties ondergebracht. De zelfstandigheid van het instituut met internationaal gerenommeerde onderzoeksexpertise en documentatie op het ge-bied van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en genociden zal zo verdwijnen.

In plaats van zijn maatschappelijke kerntaak, wil de KNAW het NIOD een missie laten om-armen die de toepassing van digitale technologie in het onderzoek als hoogste doel heeft. Het NIOD vindt het echter niet in het belang van het publiek en van de geschiedwetenschap om zich  te richten op het speuren naar ‘ patronen en wetmatigheden’ zoals de KNAW met haar voornemen wil afdwingen.

Alle activiteiten van het NIOD staan in dienst van het produceren en verspreiden van be-trouwbare kennis over oorlog, geweld en vervolging. Samenwerking tussen onderzoekers en collectie-experts is daarvoor onontbeerlijk. Het NIOD loopt nationaal en internationaal voorop als het gaat om digitale ontsluiting van oorloggerelateerde collecties en de formulering van nieuwe onderzoeksvragen. Dat doet het NIOD in samenwerking met verwante instellingen in binnen- en buitenland.
Het NIOD is een instelling met een eigen gezicht. Het draagt bij aan de vernieuwing van het historisch onderzoek en staat midden in de samenleving, in het hart van de hoofdstad. Voor zijn maatschappelijke en sociale taak, onder meer gericht op de vragen van en over oorlogsge-troffenen, en vragen van hun nabestaanden, is  eenheid van onderzoek en collecties noodzake-lijk. Wetenschappelijke onafhankelijkheid, tezamen met een duidelijke uitstraling en blijvende toegankelijkheid voor het publiek, zijn onontbeerlijk.