verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
21 maart 2019 nederlandse-spoorwegen

NS en smartengelden

“Morituri te salutant!”

Bijdrage van Avraham Roet van maart 2019, redactioneel bewerkt.

Dit memorandum behandelt vijf kwesties:
1)     De benoeming van een adviescommissie door de Nederlandse Spoorwegen (NS) t.b.v. restitutie wegens haar criminele activiteiten tijdens de Holocaust en haar excuses daarvoor.
2)     De weigering van de NS en haar adviescommissie om te luisteren naar Holocaust-overlevenden en de adviezen en expertise van Holocaust-organisaties (nationaal en internationaal)
3)     Het vertragen van restitutie door overbodig onderzoek en het beperken van administratieve ondersteuning van de adviescommissie door ontbrekend secretariaat.
4)     Pogingen van de adviescommissie om toegang te krijgen tot gegevens over namen en lijsten van slachtoffers en hun nakomelingen.
5)     De NS die geen enkel recht heeft op persoonlijke gegevens van Holocaust-slachtoffers, Holocaust-overlevenden en hun nakomelingen.

Proloog
De NS-aandelen zijn eigendom van de Nederlandse overheid; de Raad van Bestuur wordt benoemd door de Minister van Financiën, de heer W.B. Hoekstra. Volgens internationaal en lokaal recht was en is de Nederlandse regering verantwoordelijk voor alle schade die de Nederlandse overheid en haar organisaties hebben aangericht tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna.

September 1945, Utrecht, transportminister Steef van Schaik spreekt medewerkers van de NS toe.
Citaat: “Met uw treinen werden de ongelukkige slachtoffers naar de concentratiekampen gebracht. In uw harten was opstand. Toch hebt ge het gedaan, dat strekt u tot eer, het was de plicht die de Nederlandse regering van u eiste, omdat het spoorwegbedrijf ook een de pijlers is waarop het economische leven van het Nederlandse volk steunt en dat niet voortijdig in de waagschaal mocht worden gesteld”.
2005: Dagblad Parool-redacteur Frans Peeters: “Van Schaiks woorden zijn de wreedste ooit uitgesproken door een Nederlandse minister.”
2009: NS-directeur Aad Veenman, president-directeur, verontschuldigt zich namens de NS in het openbaar.
2015: Benoeming van R. van Boxtel tot president-directeur van de NS.
2016: Holocaust-oorlogskind, Salo Muller, wiens ouders werden vervoerd door de NS en werden vermoord in Auschwitz maakt begin met juridische stappen tegen de NS.
2018: R. van Boxtel biedt namens de NS opnieuw haar verontschuldigen aan en verklaart dat aan de nog overlevenden (!) schadevergoeding van de Holocaust zal worden betaald.
Januari 2019: De NS richt een adviescommissie op met drie juristen en een historica.                                                                De NS benoemt prof. J. Cohen (voormalig burgemeester van Amsterdam en ex-kandidaat van de PvdA) tot voorzitter van deze adviescommissie. De adviescommissie neemt haar taken zeer serieus; het zal een half tot heel jaar duren voordat zij advies zullen geven, aldus prof. Cohen.
2019 : De NS kondigt aan dat de adviescommissie geen secretariaat of adres zal hebben en niet zal reageren op de duizenden brieven en/of verzoeken van tientallen organisaties die bij de NS binnen komen.
Maart 2019: de NS opent een website waar de adviescommissie meedeelt: “Ons onderzoek omvat het NIOD,  het Herdenkingscentrum Camp Westerbork, de Sociale Verzekeringsbank, het Rode Kruis en de Stichting 1940-1945”.

Een absurde verklaring aangezien er een complete gedigitaliseerde lijst bestaat. Deze lijst werd samengesteld door een speciale onderzoekscommissie die in het begin van het jaar 2000 werd opgericht. Daarnaast is er een complete digitale lijst van de overheidsinstantie, (BZO) Stichting Maror Overheid (SMO). Deze lijst bevat namen van 18.000 Holocaust-overlevenden en 10.000 namen van de tweede generatie.

NS-adviescommissie
De NS-adviescommissie is door de NS benoemd helaas zonder overleg met deskundigen over gevolgen van de Holocaust voor de slachtoffers. Alhoewel het hier geen juridische maar een morele kwestie is, werden drie leden met een juridische achtergrond aangesteld en een historica. Geen van hen heeft expertise op het gebied van Holocaust-slachtoffers van hun trauma’s, hun psychologische, hun medische, hun geriatrische en hun mentale problematiek.

De feiten
De NS richt een adviescommissie op om te adviseren over de mogelijkheden van restitutie naar aanleiding van de NS-transporten van ca honderdduizend Joden naar Westerbork op weg naar hun dood. Slechts zesduizend Joden is het gelukt om terug te keren uit de kampen.

NS november 2018: “De commissie zal adviseren hoe moet worden omgegaan met individuele compensatie en wie daarvoor in aanmerking zouden moeten komen. Deze commissie wordt belast met de uitvoering van de regeling en oordeelt over individuele tegemoetkomingen.”
De NS weigert tot op de dag van vandaag contact met organisaties van Holocaust-overlevenden. Evenmin is er contact met internationale deskundigen die gespecialiseerd zijn in oorlogsgeweld aangedaan in de WO-II aan overlevenden van de Holocaust: fysiek, mentaal en sociaal. De commissie negeert en laat de vele brieven en tientallen verzoeken van Holocaust-organisaties onbeantwoord. Er is slechts een website geopend waarin wordt verzocht om interesse en gegevens te vermelden. De website geeft geen verdere informatie.

NS-commissie 11/02/2019: “De NS-adviescommissie heeft contact opgenomen met het Nationaal Archief, met het ministerie OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), met Westerbork, met het ministerie van Volksgezondheid VWS (Welzijn en Sport), met verschillende organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor Nederlandse holocaustoverlevenden en slachtoffers van WO- II in Nederland en met het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies).”
Dit onderzoek is tijdrovend, kostbaar en overbodig. De NS had moeten luisteren naar experts die hen kunnen leiden en begeleiden naar alle benodigde informatie en documentatie. Informatie waarmee elk competent softwarebedrijf de opdracht binnen afzienbare tijd uit kan voeren. De complete lijsten met de vereiste informatie bestaan en zijn per direct beschikbaar. 

Naschrift
Nationale en overige archieven in Nederland behoren namen en privacy te beschermen; ook van Holocaust-slachtoffers en hun nabestaanden. Zowel de NS als haar adviesorgaan hebben geen recht op informatie die namen van Holocaust-slachtoffers bevatten, hetzij in leven, hetzij overleden, hetzij de tweede generatie van overleden Holocaust-slachtoffers.
De NS heeft in 2015 reeds haar excuses aangeboden. Indien de NS de Holocaustslachtoffers die momenteel nog in leven zijn wil compenseren, moet ze snel handelen en niet via committees die niet over de benodigde expertise beschikt. Een commissie die alleen maar de procedure eindeloos verlengt. Gedurende WOII heeft de NS een totaal bedrag van ten minste 30 miljoen euro ontvangen van de Joodse gemeenschap in Nederland en wellicht nog veel meer.
2018 – heden: De NS heeft, wellicht onbedoeld, de Holocaust-overlevenden van slag gemaakt met ongedefinieerde beloftes die weinig tot geen waarde hebben. 

Recht uit het hart
Van mijn generatie, waarvan mijn twee zussen werden vermoord in Auschwitz, zijn alleen mijn broer, mijn nicht (nu 95) en ikzelf nog in leven. Mijn nicht overleefde Auschwitz. Mijn broer en ik zijn gered. Mijn nicht woont nu in een bejaardentehuis in Nederland.
Gelukkig heeft geen van ons iets nodig van de NS. De toekomst en continuïteit van de Joodse gemeenschap, gedecimeerd door de Duitsers met hulp van hun Nederlandse collaborateurs, is wat ons zorgen baart en wat ons aan ons hart gaat. Het lijkt er niet op dat de NS haar les heeft geleerd.