verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
24 augustus 2011 geen-categorie

Brief van advocaat mr. Abeln namens het VBV aan het bestuur van Beth Shalom

Uit de reacties op de berichten over Beth Shalom maakte de redactie op dat de brief van mr. Abeln velen is ontgaan. Deze brief werd namens het VBV-bestuur geschreven en verzonden en was een apart aanhangsel aan het bericht dd. 18 augustus 2011. De brief kreeg daardoor een weinig opvallende plaats, reden om deze brief nogmaals via dit nieuwsbericht onder de aandacht te brengen. De brief is hieronder afgedrukt.Ook het NIW wil deze week weer aandacht besteden aan de kwesties rond Beth Shalom.

PER AANGETEKENDE POST

Aan het Bestuur van de Stichting Beth Shalom
Kastelenstraat 80
1083 DE AMSTERDAM

Amsterdam, 17 augustus 2011
Onze referentie: dossiernummer 84057

Geacht bestuur,

Op verzoek van het bestuur van Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) te Amsterdam, wend ik mij tot u in verband met de bestaande situatie in het door de stichting geëxploiteerde zorgcentrum te Buitenveldert en verpleeghuis te Amstelveen.

Cliënte verwijst naar het rapport van juli 2011 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In dit rapport van het vervolginspectiebezoek, dat op 21 juni jl. plaatsvond, concludeert de Inspectie dat binnen het zorgcentrum te Buitenveldert randvoorwaarden, praktijken of processen bestaan die zeer risicovol zijn voor de veiligheid, effectiviteit of de cliëntgerichtheid van de zorg. De Inspectie oordeelt vervolgens dat zij geen vertrouwen heeft dat de bestuurder van Beth Shalom de kwaliteitsverbetering en cultuurveranderingen van voldoende kwaliteit direct in werking kan zetten. De Inspectie oordeelt voorts dat cliënten zorggevaar lopen vanwege de (aanhoudende) aanwezigheid van zeer hoge risico’s.

Cliënte baseert zich daarnaast op berichten die haar rechtstreeks bereiken over (het gebrek aan) kwaliteit van de zorg c.q. misstanden, hetzij van cliënten die in het zorgcentrum of bejaardenhuis zijn opgenomen, hetzij van naaste familieleden die rechtstreeks met de situatie worden geconfronteerd.

Zoals blijkt uit het rapport van de Inspectie en uit de berichten bestaat er een zeer hoog risico op ongelukken; er is dus sprake van een situatie dat – naast de beschreven misstanden – direct gevaar dreigt voor de cliënten in de door de stichting geëxploiteerde instellingen.

De bestaande risicovolle en hoogst onwenselijke situatie alsmede de zwaarte van de conclusie van het inspectierapport leiden, naar het oordeel van cliënte , dwingend tot de conclusie dat uw bestuur met onmiddellijke ingang het besluit moet nemen de huidige bestuurder van zijn functie te ontheffen c.q. hem op non-actief te stellen c.q. zodanige maatregelen te nemen dat hij niet langer direct of indirect betrokken is bij de bedrijfsvoering.

Namens cliënte, die te dezen handelt zowel als behartiger van de belangen van een aantal van haar individuele leden als namens zichzelf, uit kracht van haar statutair doel tot belangenbehartiging, verzoek ik uw bestuur mij te willen bevestigen dat u op de kortst mogelijke termijn zult overgaan tot de hiervoren beschreven maatregel.

Ik moet onder uw aandacht brengen dat cliënte voornemens is hetzij namens zichzelf, hetzij namens direct betrokkenen over te gaan tot maatregelen in kort geding indien ik de verzochte bevestiging niet zal mogen ontvangen. Zij wenst daarnaast onder uw aandacht te brengen dat, in de situatie dat ernstige risico ’s zich zouden verwezenlijken, terwijl uw bestuur in gebreke zou zijn gebleven met het nemen van passende maatregelen, zulks zou kunnen leiden tot civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het verzoek tot het treffen van de voren omschreven maatregel laat onverlet dat cliënte uw bestuur daarnaast verzoekt de nodige maatregelen te nemen teneinde te bewerkstelligen dat de blijkens het inspectierapport noodzakelijke verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Indien uw bestuur dat wenst, is cliënte graag bereid tot nader overleg of toelichting van haar standpunt.

Ik zend u een kopie van deze brief per gewone post.

Met vriendelijke groet,

H.H.Q. Abeln