verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
26 april 2013 getto-uitkeringen

VBV heeft succes: Duitsland erkent gettostatus Amsterdam

Duitsland erkent gettostatus Amsterdam

Na overleg in oktober vorig jaar van VBV-bestuurders Flory Neter en Wil Groen met de Claims Conference in Frankfurt kon aansluitend een bespreking worden gepland met een advocaat uit Düsseldorf. Afwijzingen van aanvragen voor gettopensioen en gettofonds, de status van het getto van Amsterdam en de mogelijkheden om bij de Duitse instanties bezwaar aan te tekenen, waren onderwerp van gesprek.

In de eerste jaren van deze eeuw had het VBV al met deze advocaat samengewerkt om Amsterdam als een, ook door Duitsland geaccepteerd getto op de kaart te krijgen. Een strijd die zich afspeelde tijdens de uitkeringen van de ‘Slavenarbeidgelden’. Dit door het VBV samen met de advocaat opgebouwde dossier bleek goede aanknopingspunten te hebben en was basis voor hernieuwde acties.

Amsterdam nu juist op de kaart
Op 18 april jl. reisden Flory en Wil naar Düsseldorf voor overleg met de advocaat. De in januari doorgezonden documentatie met nog enkele andere aanvullingen werden toegelicht waarna het stappenplan werd doorgesproken.
De daarop volgende acties richting Duitse overheid leverden een verbluffend snel resultaat op en in het nieuwe Duitse besluit wordt Amsterdam  gedurende de bezetting nu eindelijk gezien als een getto.
Het succes echter dat is behaald, ligt voor een belangrijk deel gelegen in het materiaal dat het VBV-bestuur heeft aangeleverd. Het betreft hier stukken uit het bestuur van het Nazibewind in Nederland en stukken uit het archief van de Joodse Raad.
Er was  geen Getto in Amsterdam, Amsterdam was het Getto.

Afhandeling van aanvragen
Kaarten en andere documenten spreken onder meer over drie concentratiegebieden. De situatie destijds in Amsterdam was echter dermate onduidelijk en verwarrend dat beperking tot deze drie ‘Judenviertel’ volstrekt onlogisch en onjuist zou zijn. Ook dat is nu duidelijk begrepen en vastgelegd.
Het gevolg van dit besluit is dat niet meer gecontroleerd zal worden in welke straten aanvragers hebben gewoond. Uiteraard wordt er wel gecheckt of men daadwerkelijk in Amsterdam heeft gewoond en of werk inderdaad op vrijwillige basis is geweest.
Onze jurist heeft het VBV verzekerd dat het proces van afhandeling nu verder in werking kan worden gezet en dat aanvragen verder worden verwerkt omdat nu duidelijkheid is verkregen. Naar verwachting zal het verwerkingsproces van aanvragen nog minstens een week of vier in beslag nemen.
In de komende week neemt het VBV-bestuur nog contact op met het Gettofonds in Bonn. Hopelijk kan dan duidelijke informatie worden verkregen over het verloop van de procedure en over de benodigde de tijd om aanvragen verder af te wikkelen.
Het VBV-bestuur is vrij zeker dat ook het Gettofonds nu snel kan worden afgehandeld. De Duitse overheid kan immers geen verschillende criteria hanteren inzake de gettostatus van Amsterdam.

Traject uitkering slavenarbeidgeld
Nu Amsterdam door de Duitse overheid als getto is erkend, staan ook de destijds afgewezen aanvragen voor slavenarbeidgeld ter discussie. Dit waren vergoedingen voor gedwongen werk, dus slavenarbeid, in getto’s en kampen. Aanvragen voor een uitkering voor slavenarbeid in Amsterdam werden afgewezen omdat Amsterdam niet als getto was erkend.
Hedenochtend werd in het gesprek met de advocaat nog gevraagd om uit te zoeken of er wettelijke kaders zijn om het traject voor een uitkering Slavenarbeidgeld te heropenen. Dit in het bijzonder voor hen die in 2004 voor een dergelijke uitkering werden afgewezen. Het was juist toen al dat het VBV zich sterk maakte om Amsterdam als getto erkend te krijgen.