verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
28 januari 2021 nieuws svb-wuv-wubo

Vragen en antwoorden over WUV & WUBO

Betalingsmededelingen van SVB (Afd. V&O) nader toegelicht

Zoals gebruikelijk verzond de ‘SVB, Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen’ in januari een betalingsmededeling met wijzigingen voor 2021. In de begeleidende brief wordt ook verteld wat er is verhoogd en met welk percentage.
André Kuijpers (SVB V&O afdeling) was bereid om onze vragen puntsgewijs te beantwoorden en de niet altijd even boeiende lectuur met percentages en wijzigingen toe te lichten. De redactie besluit met een herhaald VBV-advies.

  • Op onze vraag waarop verhogingen zijn gebaseerd en hoe dat is ontstaan antwoordt de SVB:

De bruto Buitengewone pensioenen en uitkeringen aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen worden sinds 2008 in januari en juli verhoogd met hetzelfde percentage als het minimumloon in Nederland. Voor die tijd waren verhogingen wettelijk gekoppeld aan de verhoging van de ABP pensioenen, maar de koppeling met het minimumloon is gunstiger omdat het ABP de pensioenen niet meer (volledig) indexeerde.

  • Naar aanleiding van een nieuw percentage wegens (fictieve) inkomsten uit vermogen bij de Wuv en de Wubo was onze vraag of alle uitkeringen dan ook automatisch met dit nieuwe (lagere) percentage worden gekort?

Het antwoord is neen. Alleen bij een nieuwe vaststelling van de uitkering wordt het nieuwe percentage toegepast. Een nieuwe vaststelling vindt plaats bij een verandering in de burgerlijke staat of het ontvangen van een nieuwe inkomstenbron. Daarnaast kan iemand zelf verzoeken om een nieuwe vaststelling. Als de uitkering dan kan worden verhoogd, vindt dat plaats vanaf de datum van het verzoek. Met ingang van januari 2021 is een vast percentage van 1,78% voor vermogensinkomsten opgenomen in de Wuv en de Wubo. Dit percentage zal niet meer jaarlijks wijzigen.

  • Het is verplicht om nieuwe bronnen van inkomsten te melden maar wat moet daaronder worden verstaan?

Het gaat bij nieuwe bronnen om periodieke betalingen die niet eerder bij de SVB V&O afdeling bekend waren en niet om eenmalige betalingen. Zo kan bijvoorbeeld een lijfrente tot uitbetaling komen of kan er een pensioen op grond van arbeid of een pensioen als nabestaande van een ex-partner worden toegekend. Er zijn echter bronnen die u niet hoeft op te geven, zoals het Artikel-2-Fonds, het Gettopensioen of inkomsten uit tegenwoordige arbeid na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

VBV-advies
Uitkeringsgerechtigden waarbij sprake is van een ‘vermogenskorting’ of van niet waardevaste pensioenen, worden geadviseerd om de SVB te verzoeken om hun uitkering opnieuw vast te laten stellen. Er wordt dan gekeken naar de actuele inkomsten, inclusief die op grond van een lager percentage voor inkomsten uit vermogen. Dit advies is een herhaling van ons advies dat in november 2018 werd gepubliceerd op deze website.

Als u vragen heeft voor André Kuijpers over de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen kunt u aan ons doorgeven hoe hij contact met u kan opnemen. Schrijf naar info@vbvinfo.nl