verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
31 maart 2013 notulen-verslagen

Definitief verslag jaarverg. VBV 1-april-2012, PDF & platte tekst

Verslag Algemene Ledenvergadering
Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
op zondag 1 april 2012 te Amsterdam.

1. Opening
om 11.00 uur door Flory Neter, Voorzitter, zij heet alle aanwezigen hartelijk welkom en is verheugd met de grote opkomst van leden uit het hele land bij deze jaarvergadering.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Flory informeert de leden dat de administratie inmiddels is overgedragen aan Boekhoudburo West Friesland (BWF), dit vanwege het feit dat het bestuur er grote waarde aan hecht dat de administratie keurig op orde en professioneel in orde is.        Het werk wordt voor het bestuur te omslachtig. BWF heeft een prima systeem voor de boekhouding maar het bestuur van het VBV houdt de eindverantwoording. Het is een zeer druk jaar geweest, de statuten van het VBV zijn aangepast aan de huidige tijd; dat was zeer noodzakelijk en is daarom dit jaar gebeurd. Tweemaal per jaar wordt er een bulletin uitgebracht zowel op internet als geprint voor de leden die geen internet hebben. De VBV-site wordt zeer goed bezocht ook door niet-leden. Met de nieuwe statuten zijn we niet meer gebonden aan de maand maart of april om een jaarvergadering te houden, die zou nu ook in juni of juli gehouden kunnen worden, indien dat nodig is. Ook hebben wij dit jaar erg veel werk gehad aan Bejaardentehuis ‘Beth Shalom’; zonder enige steun van JMW hebben wij onze leden woonachtig in Beth Shalom gesteund en een zwartboek aangelegd n.a.v. de klachten die bij ons binnenkwamen. Dat heeft veel inspanning en geld gekost maar het is welbesteed want inmiddels is de directeur op non-actief gezet en is er een interim-directeur aangesteld, die orde op zaken gaat stellen wat hoognodig is.
Verder is er hard gewerkt aan het wezen bedrag. Inmiddels hebben veel wezen              € 1400,00 ontvangen, een bedrag dat niet conform onze eisen was.
Een van de aanwezige leden (een dame) vertelt dat ze onder voogdij van L’Ezrath viel en € 2000,- heeft ontvangen, Flory vraagt haar om schriftelijk bewijs.
Er zijn nog wat probleemgevallen, de voogdijvereniging beslisten over alles.
Artikel 2 – Vele lopende zaken zijn nog niet afgehandeld, met name de fiscus werkt nog steeds niet mee en spiegelt Art 2 aan de WUV. Wij blijven werken aan een algehele ontheffing voor Art 2. Wij zijn bezig met een stappenplan. Wij vragen U om in deze vergadering een motie te steunen die wij dan kunnen indienen bij de staatssecretaris. De mensen met de laagste inkomens zijn het slechts af, zij zijn vaak als ze Art 2 opgeven hun huursubsidie enz. kwijt en moeten vaak ook nog extra belasting betalen, dit is ongelooflijk onredelijk. Maar het blijft vooralsnog grotendeels een principiële zaak. Laten we alle ellende verhalen eens verzamelen zodat we daarover meer duidelijkheid krijgen. Tenslotte betaalt de huidige Duitse belastingbetaler de Art 2 uitkering niet om deze terug te laten vloeien naar de Nederlandse staatskas.
Ook aan het Ghetto-fonds en-pensioen hebben wij dit jaar veel werk gehad; het is een log apparaat en wij kunnen dit traject helaas niet versnellen. In Israël en USA zijn al uitkeringen gedaan. Het fonds is een eenmalige uitkering en het pensioen is een klein pensioentje, dat hopelijk niet van de WUV wordt afgetrokken; er wordt door het VBV aan e.a. gewerkt.
Er zijn geen ingekomen stukken voor dit jaar.

3. Notulen jaarvergadering 2011 (staan op de website) Er zijn geen reacties gekomen en worden goedgekeurd.

4. Verslag penningmeester
Hans Vos brengt verslag uit, vertelt dat BWF alle stukken heeft uitgewerkt en goedgekeurd.

5. De kascommissie zal nu verslag uitbrengen. Albert Joachimstahl prijst het bestuur om zijn spaarzaamheid en accuratesse met de financiën. Bij deze verleent de kascommissie decharge aan het bestuur voor de financiën 2011. Vervolgens brengt BWF (Arian Blokdijk en Jessica Suers) verslag uit over hun bevindingen met de financiën, alles is keurig in orde.
6. Decharge bestuur
Louis Rozendaal treedt af als bestuurslid. Verder blijft het bestuur ongewijzigd.

7. Benoeming nieuwe kascommissie controle 2012                                          Albert Joachimsthal wil dit wederom op zich nemen evenals Carla Kaplan. Als reserve houdt Frits Pront zich beschikbaar.

8. Contributie bedrag wordt niet gewijzigd

9. Club van 100
Er wordt een beroep gedaan op de VBV-leden om lid te worden van de club van 100. In 1992 is die club opgericht met als doel dat er 100 leden elk jaar ƒ100- betalen, zodat het VBV meer armslag heeft. Het is tot 60 leden gekomen. Bij het invoeren van de euro hebben we een bedrag vastgesteld van €45-. In het jaar 2011 hebben wij van de club van 100 een bedrag van €1500,- ontvangen en aan algemene giften €1988. Het VBV-bestuur doet nogmaals een beroep op de leden om zich aan te sluiten bij de club van 100.

10. Rondvraag
Een van de leden wil geen acceptgiro meer ontvangen maar liever elektronisch betalen en wil ook graag wat meer betalingsruimte hebben, bv. tot ……….i.p.v. maart tot juli.
Een van de leden verbaast zich erover dat er niemand van het VBV-bestuur is gevraagd om in het bestuur van Beth Shalom te komen, dat zou wel prettig geweest zijn.

Stichting hashava
Er is vóór WO-II veel geld overgemaakt naar Palestina. Vele mensen zijn echter niet teruggekomen, maar de banktegoeden worden door Israël nog steeds niet teruggestort naar rechthebbenden, zoals bijv. de erfgenamen. Blijf volhouden is onze raad,
De Heart Foundation is een Israëlische organisatie die opnieuw probeert een wereldwijde inventarisatie te maken van alle verloren eigendommen in de Shoa en daarover te gaan onderhandelen t.z.t. met Duitsland.
Fiscaal
Er loopt een testcase in Arnhem betreffende Art 2; een schrijnend geval. De rechters waren op de hand van de cliënt, maar de belastinginspecteur zette zijn hakken in het zand. De uitspraak volgt nog.
Het VBV is bezig met de Duitse overheid om ook voor Roma en Sinti een artikel 2-uitkering te krijgen. Wordt dus vervolgd.
*Vervolgens wordt de petitie aan de staatssecretaris Financiën voorgelezen. (zie voor de tekst het Najaarsbulletin 2012 zowel de geprinte versie als op de website)
De petitie wordt ook uitgestuurd als persbericht.
Zoals gebruikelijk zijn ook vandaag twee mensen aanwezig van de Pensioen- en Uitkeringsraad om over diverse problemen inzake WUV enz. te praten.
Er zijn diverse mensen in de zaal die problemen hebben gehad met de WUV(,) en uiteindelijk hebben zij een Wubo-uitkering gekregen.
Kinderen uit gemengde huwelijken komen ook in aanmerking voor Art 2 mits men aan de voorwaarden voldoet zoals onderduik, enz. Men moet dus wel beantwoorden aan de criteria.
Voor het gettofonds en gettopensioen ziet men Amsterdam als een open getto; niet te vergelijken met het getto van Warschau of van Lodz.
Belasten van de uitkering Art. 2
In de overeenkomst tussen de Claims Conference en de Duitse overheid staat heel duidelijk dat de uitkering om Smartengeld gaat en dus niet wordt belast in Duitsland. Zo zou de Nederlandse overheid deze uitkering ook moeten zien. Wij blijven ervoor vechten om dit in orde te krijgen zowel via de Duitse overheid als via het Nederlands Ministerie van Financiën. Het blijft echter wel een moeilijke zaak.
In heel veel Europese landen word Art 2 NIET belast. Dit geldt ook voor oorlogspensioenen in veel Europese landen, die dus ook niet worden belast.
De ochtend wordt besloten met een lunch en in de middag was de gastspreker de heer Marcel Floor.