verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
15 februari 2016 artikel-2-uitkeringen nieuws

ING-onderzoek inzake niet-ontvangen Artikel-2-uikeringen

Onderzoek ING sluit fouten van bank uit 

Begin dit jaar kreeg het VBV signalen van Artikel-2-gerechtigden -tevens ING-rekeninghouders- dat hun kwartaaluitkering niet was ontvangen. Een klantendienst die niet bereid was om naar een hoger niveau van de bank door te schakelen en ontbrekende transparantie bij de Claims Conference, waren onderwerp van het bericht op deze website van 10 januari jl. Daarin werd ook het vermoeden uitgesproken dat een softwarefoutje bij de ontvangende bank wellicht oorzaak was. De Raad van Bestuur van ING reageerde daarop adequaat, nam contact op met het VBV en liet onderzoeken wat mis ging en waar.

Dit speurwerk ging door tot aan de basis van dit soort geldtransacties waarbij alle schakels werden gecontroleerd. Een mega klus welke, dankzij snel en efficiënt werken, op 9 februari kon worden afgerond met de conclusie dat ING in deze geen blaam trof en niet verantwoordelijk was voor het niet ontvangen van deze uitkeringen. Latere meldingen van niet ING-rekeninghouders wezen eveneens in die richting.

VBV-voorzitter Flory Neter sprak diverse malen met medewerkers van de Claims Conference (CC) in Frankfurt. Als oplossing gaf men aan dat degenen die niets hadden ontvangen opnieuw hun IBAN en BIC schriftelijk moesten doorgeven. De meesten ontvingen daarna hun betalingen. In een recent gesprek werd overigens wel bevestigd dat men bij de CC exact wist wie niets had ontvangen.

Was er sprake van een computerstoring bij de CC? Dat zou oorzaak geweest kunnen zijn  van falend betalingsverkeer. Wel viel op dat er in deze zelfde periode een langdurige storing in het e-mailverkeer werd geconstateerd; een storing waardoor rechtstreekse contacten werden bemoeilijkt.

Op 9 februari jl. schreef de heer van der Woude namens ING Nederland Juridische Zaken/Team Beroepsklachten en Geschillen zijn eindverslag van het speurwerk . De tekst/conclusie van dat verslag vindt u hieronder: 

 “Zoals ik u in mijn eerdere mail reeds had gezegd, is volledigheidshalve door de ING toch nog aanvullend onderzoek verricht bij Payment Service Provider EBA Clearing te Parijs; de ‘schakel in de betaalketen’ waarlangs de bank van opdrachtgever Claims Conference, Citibank NA Londen, de transactie voor onder meer Nederland leidde. Specifiek is nagegaan of er bij hen wellicht transacties waren aangeboden die niet doorgeleid konden worden naar Nederland, in casu ING.

De Investigations and Customer Support Unit (ICU) van EBA Clearing meldt ons echter dat het genoemde totaal van 651 posten het totale aantal voor ING bestemde posten was. Deze zijn door hen zonder enige uitval naar ons doorgeleid. Voornoemd totaal aantal is 100% overeenkomstig het volume dat wij ook hebben verwerkt en – op de eerder genoemde foute post na – hebben bijgeschreven op de rekening van onze begunstigden. 

Op basis van de uitslag van het totale onderzoek kom ik tot de conclusie dat de ING in deze alle overboekingen juist heeft verwerkt. Daarbij moet ik tevens concluderen dat de berichtgeving van het Verbond Belangbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) op haar website over het (alleen) door ING niet bijschrijven van de Artikel-2-uitkeringen van Claims Conference (CC) te Dublin per primo januari, niet juist is gebleken. Ik vraag u dan ook vriendelijk om zo spoedig mogelijk op de website van de VBV een bericht over dit onderzoek en uitslag hiervan te plaatsen en aan te geven dat ING in deze geen blaam treft.