verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
14 februari 2022 nieuws

Kritische VBV-commentaar n.a.v. reactie van Universiteiten van Nederland op Wob-verzoek van TRF.

De reactie van Universiteiten van Nederland op het Wob-verzoek van ‘The Rights Forum’ schoot niet alleen bij het VBV-bestuur behoorlijk in het verkeerde keelgat; ook vanuit de achterban kwamen vele gelijkluidende negatieve reacties.
Via de  link hieronder kunt u lezen wat UvN schreef en daaronder de VBV-reactie in een brief aan het UvN-bestuur.

https://www.universiteitenvannederland.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/825-p-strong-reactie-universiteiten-van-nederland-op-wob-verzoek-the-rights-forum-strong-p.html

Aan het Bestuur van Universiteiten van Nederland
Postbus 13739
2501 ES ‘s-Gravenhage

Schellinkhout, 13 februari 2022

Geacht bestuur,

Als belangenbehartiger van overlevenden van de Holocaust en Japanse bezetting van voormalig Nederlands- Indië bereikten ons de laatste dagen vele berichten van leden die diep geschokt zijn over de houding van de universiteiten inzake het WOB- verzoek van The Rights Forum.

Het verzoek van TRF aan Nederlandse universiteiten om alle correspondentie van het afgelopen decennium met Israëlische wetenschappelijke instellingen en met een reeks van Israëlische bedrijven aan haar aan te leveren is schokkend.
Nog schokkender is het dat TRF ook de correspondentie en contacten met Joodse instellingen in ons eigen land in kaart wenst te brengen. Onder de geviseerde Joodse instellingen bevinden zich organisaties die uitsluitend het antisemitisme in ons land monitoren of trachten te bestrijden en verder geen enkele relatie met Israël onderhouden.

Bovenal echter is onze achterban (allen Holocaust-overlevenden of tweede generatie) diep geschokt door de houding van uw koepel van universiteiten. In een op 11 februari door u uitgebracht en gepubliceerd advies aan de 14 aangesloten universiteiten stelt u dat “universiteiten geen afweging mogen maken over welk WOB-verzoek zij moreel of anderszins niet wenselijk of ongepast vinden“.
Het komt onze organisatie voor dat juist wetenschappelijke instellingen die afweging nadrukkelijk wel dienen te maken.

Terecht maakte naar aanleiding van dit WOB- verzoek opperrabbijn Binyomin Jacobs de vergelijking met de ‘burgemeesters in oorlogstijd’ die op verzoek van de bezetter op eerste sommatie lijsten met joodse inwoners binnen hun gemeente aanleverden. Op weigering aan dat verzoek te voldoen stonden toen zeer zware sancties. Hoeveel anders is het met dit WOB- verzoek gesteld? Geen enkele bestuurder van welke universiteit in ons land hoeft te vrezen naar concentratiekampen te worden afgevoerd indien hij/zij op morele gronden zou weigeren aan het onderhavige WOB- verzoek te voldoen.
Ooit verklaarde in 1940 de Leidse hoogleraar R.P. Cleveringa zich solidair met de op last van de bezetter ontslagen Joodse collega Prof. E.M. Meijers. Zijn historische toespraak resulteerde in een algemene staking aan de Leidse universiteit. Uiteraard bleven voor Cleveringa zijn woorden niet zonder gevolgen. Hij weigerde echter voor de tirannie te buigen.
Hoeveel anders is 82 jaar later in ons vrije land uw opstelling jegens het al dan niet meewerken aan een in de kern antisemitisch gemotiveerd WOB- verzoek!
Het moge duidelijk zijn dat onze organisatie uw koepel met klem alsnog verzoekt de 14 aangesloten universiteiten te adviseren geen uitvoering aan het WOB- verzoek te geven.

Hoogachtend,
Flory Neter, voorzitter